Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

Tag: surya

suryadhyanam stotram lyrics in kannada

Others

udaye brahmaswaruposyam madhyahne tu maheswaraha astamane swayam visnuhu trayimurtirdivakarah !! Related Postsrahu stotram lyrics in english1 ¬†rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha …Read the Rest

surya dwadasa nama stotram lyrics in english

surya dwadasa nama stotram lyrics in english
English

om mitraya namaha om ravaye namaha om suryaya namaha om bhanave namaha om khagaye namaha om pusne namaha om hiranyagarbhaya …Read the Rest

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english

sanaischara dhyanam stotram lyrics in english
English

suryaputro dhirghadehaha visalakshaha siva priyaha ! mandacharaha prasannatma peedam dahatu me shanihi !! Related Postssri saraswati stotram lyrics in englishsarasvatee …Read the Rest

aditya stotram lyrics in english

aditya stotram lyrics in english
Daily Slokas

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha …Read the Rest

sri vigneshwara stuti lyrics in english

sri vigneshwara stuti lyrics in english
English

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa …Read the Rest

surya dhyanam stotram lyrics in english

surya dhyanam stotram lyrics in english
English

udaye brahmaruposyam madhyahnetu maheswaraha ! astamane swayam visnuhu trayeemurtirdivakaraha !! Related Postssri anjaneya stotram lyrics in english¬†1 manojavam marutatulyavegam jitendriam …Read the Rest

navagraha smaranam stotram lyrics in english

navagraha smaranam stotram lyrics in english
English

namah suryaya chandraya mangalaya budhaya cha ! guru sukra sanibhyascha rahave ketave namaha !! Related Postssri guru stotram lyrics in …Read the Rest

shiva stuti lyrics in english

shiva stuti lyrics in english
English

Vande sambhhumumpatim Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannagabhusanam Mrigagadharam Vande Pasoonampatim Vande Suryayasasanka vahninayanam Vande Mukundapriyam Vande Bhaktijanasrayam cha Varadam Vande …Read the Rest

Ganesh sloka in english with Meanings

Ganesh sloka in english with Meanings
Ganesha

Lord Ganesha is the one of the most popular gods of the Hindu Religion. Ganesh is known as the eradicator …Read the Rest

Ganesh sloka in english

Ganesh sloka in english
Ganesha

Lord Ganesha is the one of the most popular gods of the Hindu Religion. Ganesh is known as the eradicator …Read the Rest