shiva stuti lyrics in english

siva1

Vande sambhhumumpatim Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannagabhusanam Mrigagadharam Vande Pasoonampatim Vande Suryayasasanka vahninayanam Vande Mukundapriyam Vande Bhaktijanasrayam cha Varadam Vande Sivam Sankaram Incoming search terms:shiv stuti lyrics in hindishiv stuti shiv prathnashiva stuti lyrics in tamil

aditya stotram lyrics in english

11

asya sri adityastotramahamantrasya agastyaha risihi anustup chandaha bhagavan aditya suryanarayano devata ! sum bijam yam saktihi. mama adityaprasadasiddhyartham jape viniyogaha ! adityaya angustabhyam namaha ! arkaya tarjanibhyam namaha ! divakaraya madhyamabhyam namaha ! prabhakaraya anamikabhyam namaha ! evam hridayadi nyasaha ! bhurbhuvasswaromitidigbandhaha ! dhyanam dhyayet suryamanantakotikiranam tejomayam bhaskaram ! bhaktanamabhayapradam …

Continue reading

sri vigneshwara stuti lyrics in english

ganesha

agajananapadmakam gajananamaharnisam ! anekadam tam bhaktanmekadantmupasmahe !! vakratunda mahakaya kotisuryasamaprabha ! avighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada !! pranamya sirasa devam gouriputram vinayakam ! bhaktavasam smarennityamayuskamarthasiddhaye!! gajananam bhutaganadisevitam kapithajambuphalasarabhakshitam ! umasutam sokavinasa karanam ! namami vighneswara padapankajam !! ` Incoming search terms:vigneshwara sandhi lyrics in englishvigneshwara slokas