Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

Tag: mahakali astakam mp3download

sri rajarajeshwari ashtakam lyrics in english

English

sri swayam sarvateerthatmike sarvamantratmike sarvatattwatmike sarvamudratmike sarvapithatmike sarvasaktyatmike sarvachakratmike sarvavarnatike sarvavidyatmike sarvayogatmike sarvanadatmike sarvasabdatmike sarvaviswatmike sarvadikshatmike sarvasarvatmike sarvage he jaganmatrike …Read the Rest