Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

1  srinvantu munayah-sarve sukrastotramidam subham !

rahasyam sarvabhutanam sukrapritikaram varam !!

2  yani sankirtanairnityam sarvan kamana vapnuyat !

tanisukrasya namani kathayami subhani cha !!

3  sukrassubhagrahassriman varsakridwarsa vighnakrit !

tejonidhirjnanamayo yogi yogavidam varaha !!

4  daityasanjivanasranto daityanetosanakavihi !

nitikarta grihadhiso viswatma lokapujitaha !!

5  s  u k l a m a l y a m b a r a d h a r a h !

srichandanasamprabhaha akshamaladharah

 kavyasamo murtirdhanapradaha !!

6  chaturvimsati namani astottarasatam – yatha !

devasyagre visesena pujam kritwa vidhanataha !!

7  ya idam  pathati stotram bhargavasya

mahaatmanaha !

visamasthospi bhagavan tustassyannatra samsayaha !!

8 stotram bhrigoridamanantagunapradam yo !

bhaktya pathet cha manujo niyatassuchissan !!

9  prapnoti nityamatulam sriyamipsitarthan !

rajyam samasta dhanadhanyayutam samriddhim !!

      lti sukra stotram sampurnam

Incoming search terms:

Related Posts

 • SrI guru stotra agnAnatimirAndhasya gnAnAnjana ShalAkayA ! chakShurunmIlitaM yena tasmai SrI gurave namaH !!
  Tags: lyrics, stotram, english, stotra, sanskrit
 • 1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha ! ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !! 2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha ! graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha !! 3  kaladristihi kalarupaha srikantha hridayasrayaha ! vidhuntudaha saimlikeyo ghorarupo mahabalaha !! 4  grahapidakaro damstri raktanetro mahadaraha ! panchavimsati namani smritwa rahum sada naraha !! 5  yah pateth mahatipida tasya nasyati kevalam ! arogyam putramatulam…
  Tags: stotram, namani, lti, sampurnam, english, lyrics, cha, stotra, sanskrit, sloka
 • samudrasyottare tire marichonama rakshasaha ! tasya mutrapurisabhyam hutasana samaya samaya samaya swaha !!
  Tags: stotram, lyrics, english, sloka, sanskrit
 • asya sri brihaspatinamastotrasya, gritsamado risihi anustup chandaha, brihaspatirdevata brihaspatiprtiyartham jape viniyogaha ! 1 brihaspatirgururjivaha surachar yo vidamvaraha!   vagiso dhisano dirghasmasruh pitambaro yuva !! 2 sudhadis tirgrahadhiso grahapidapaharakaha ! dayakarah soumyamurtihi surarchyah kudmaladyutihi !! 3 lokapujyo lokagurunitijno nitikarakaha ! tarapatischangiraso devavaidyah pitamahaha !! 4 bhaktya brihaspatim smritwa naanyetani yah patheth ! arogi balavan sriman putravan…
  Tags: bhaktya, lti, cha, yo, english, lyrics, stotram, stotra, sloka
 • bRuhaspati stotra devAnAncha RuShINauncha guruM kAnchana sanniBaM ! buddhiBUtaM trilokeSaM taM namAmI bRuhaspati !!
  Tags: lyrics, stotram, english, stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 × nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>