shukra stotram lyrics in english

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

1  srinvantu munayah-sarve sukrastotramidam subham !

rahasyam sarvabhutanam sukrapritikaram varam !!

2  yani sankirtanairnityam sarvan kamana vapnuyat !

tanisukrasya namani kathayami subhani cha !!

3  sukrassubhagrahassriman varsakridwarsa vighnakrit !

tejonidhirjnanamayo yogi yogavidam varaha !!

4  daityasanjivanasranto daityanetosanakavihi !

nitikarta grihadhiso viswatma lokapujitaha !!

5  s  u k l a m a l y a m b a r a d h a r a h !

srichandanasamprabhaha akshamaladharah

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

 kavyasamo murtirdhanapradaha !!

6  chaturvimsati namani astottarasatam – yatha !

devasyagre visesena pujam kritwa vidhanataha !!

7  ya idam  pathati stotram bhargavasya

mahaatmanaha !

visamasthospi bhagavan tustassyannatra samsayaha !!

8 stotram bhrigoridamanantagunapradam yo !

bhaktya pathet cha manujo niyatassuchissan !!

9  prapnoti nityamatulam sriyamipsitarthan !

rajyam samasta dhanadhanyayutam samriddhim !!

      lti sukra stotram sampurnam

Related Posts

 • SrI guru stotra agnAnatimirAndhasya gnAnAnjana ShalAkayA ! chakShurunmIlitaM yena tasmai SrI gurave namaH !!
  Tags: lyrics, stotram, english, stotra, sanskrit
 • 1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha ! ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !! 2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha ! graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha !! 3  kaladristihi kalarupaha srikantha hridayasrayaha ! vidhuntudaha saimlikeyo ghorarupo mahabalaha !! 4  grahapidakaro damstri raktanetro mahadaraha ! panchavimsati namani smritwa rahum sada naraha !! 5  yah pateth mahatipida tasya nasyati kevalam ! arogyam putramatulam…
  Tags: stotram, namani, lti, sampurnam, english, lyrics, cha, stotra, sanskrit, sloka
 • samudrasyottare tire marichonama rakshasaha ! tasya mutrapurisabhyam hutasana samaya samaya samaya swaha !!
  Tags: stotram, lyrics, english, sloka, sanskrit
 • asya sri brihaspatinamastotrasya, gritsamado risihi anustup chandaha, brihaspatirdevata brihaspatiprtiyartham jape viniyogaha ! 1 brihaspatirgururjivaha surachar yo vidamvaraha!   vagiso dhisano dirghasmasruh pitambaro yuva !! 2 sudhadis tirgrahadhiso grahapidapaharakaha ! dayakarah soumyamurtihi surarchyah kudmaladyutihi !! 3 lokapujyo lokagurunitijno nitikarakaha ! tarapatischangiraso devavaidyah pitamahaha !! 4 bhaktya brihaspatim smritwa naanyetani yah patheth ! arogi balavan sriman putravan…
  Tags: bhaktya, lti, cha, yo, english, lyrics, stotram, stotra, sloka
 • bRuhaspati stotra devAnAncha RuShINauncha guruM kAnchana sanniBaM ! buddhiBUtaM trilokeSaM taM namAmI bRuhaspati !!
  Tags: lyrics, stotram, english, stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 × one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>