Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

1  srinvantu munayah-sarve sukrastotramidam subham !

rahasyam sarvabhutanam sukrapritikaram varam !!

2  yani sankirtanairnityam sarvan kamana vapnuyat !

tanisukrasya namani kathayami subhani cha !!

3  sukrassubhagrahassriman varsakridwarsa vighnakrit !

tejonidhirjnanamayo yogi yogavidam varaha !!

4  daityasanjivanasranto daityanetosanakavihi !

nitikarta grihadhiso viswatma lokapujitaha !!

5  s  u k l a m a l y a m b a r a d h a r a h !

srichandanasamprabhaha akshamaladharah

 kavyasamo murtirdhanapradaha !!

6  chaturvimsati namani astottarasatam – yatha !

devasyagre visesena pujam kritwa vidhanataha !!

7  ya idam  pathati stotram bhargavasya

mahaatmanaha !

visamasthospi bhagavan tustassyannatra samsayaha !!

8 stotram bhrigoridamanantagunapradam yo !

bhaktya pathet cha manujo niyatassuchissan !!

9  prapnoti nityamatulam sriyamipsitarthan !

rajyam samasta dhanadhanyayutam samriddhim !!

      lti sukra stotram sampurnam

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>