SrI subrahmaNyAShTakaM stotram lyrics in kannada

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ ಮುಖಪಂಕಜಪದ್ಮಬಂಧೋ ಶ್ರೀ ಶಾದಿದೇವಗಣಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ ವಲ್ಲೀಸನಾಥ ಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ದೇವಾದಿದೇವನುತ ದೇಗಣಾಧಿನಾಥ ದೇವೇಂದ್ರವಂದ್ಯ ಮ, ಮೃದುಪಂಜ ಮಂಜುಪಾದ ದೇವರ್ಷಿನಾರದಮುನೀಂದ್ರ ಸುರ್ಗಿತಕೀರ್ತೇ ವಲ್ಲೀಸನಾಥ ಮಮದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನನಿರತಾಖಿಲರೋಗಹಾರಿನ್ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾನಪರಿಪೂರಿಪೂರಿತಭಕ್ತಕಾಮ ಶ್ರುತ್ಯಾಗಮಪ್ರಣವವಾಚ್ಯ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ವಲ್ಲೀಸನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಕ್ರೌಂಚಾಸುರೇಂದ್ರ ಪರಿಖಂಡನಶಕ್ತಿಶೂಲ ಚಾಪಾದಿಶಸ್ತ್ರಪರಿಮಂಡಿದಿವ್ಯಪಾಣೇ ಶ್ರೀ ಕುಂಡಲೀಶಧರ ತುಂಡಶಿಖೀಂದ್ರವಾಹ ವಲ್ಲೀಸನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ದೇವಾದಿದೇವರಥಮಂಡಲಮಧ್ಯವೇದ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೀಡನಕರಂ ದೃಢಚಾಪಹಸ್ತಂ ಶೂರಂ ನಿಹತ್ಯ ಸುರಕೋಟಿಭಿರೀಡ್ಯಮಾನ ವಲ್ಲೀಸನಾಥ …

Continue reading

Sri subramanya stotram lyrics in kannada

ಶರಣಾಗತಮಾತುರಮಾಧಿಜಿತಂ, ಕರುಣಾಕರ ಕಾಮದ ಕಾಮಹತಂ ಶರಕಾನನಸಂಭವಚಾರುರುಚೇ, ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕಮಾಂ ಹರಸಾರಸಮುದ್ಭವ ಹೈಮವತೀಕರಪಲ್ಲವ ಲಾಲಿತ ಕಮ್ರತನೋ ಮುರವೈರಿವಿರಿಂಚಿಮುದಂಬುನಿಧೇ ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕಮಾಂ ಗಿರಿಜಾಸುತ ಸಾಯಕಭಿನ್ನಗಿರೇ ಸುರಸಿಂಧುತನೂಜಸುವರ್ಣರುಚೇ ಶಿಶಿಜಾಶಿಖರಾನಲವಾಹನ ಹೇ ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕಮಾಂ ಜಯ ವಿಪ್ರಜನಪ್ರಿಯ ವೀರ ನಮೋ ಜಯ ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯ ಭದ್ರ ನಮೋ ಜಯ ದೇವ ವಿಶಾಖಕುಮಾರಕ ನಮಃ ಪರಿಪಾಲಯ ತಾರಕಮಾರಕ ಮಾಂ ಪುರತೋಭವ ಮೇ ಪಥಿ ಮೇ ಭಗವನ್ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಭುವಿ ರಕ್ಷಗತಂ ವಿರಾಜಿಷು ಮೇ ವಿಜಯಂ ಭಗವನ್ ಪರಿಪಾಲಯ …

Continue reading

Sri subramanya stotram lyrics in telugu

శరణాకతమాతురమాతిజితమ్, కరుణాకర కామత కామహతమ్ శరకాననసమ్పవచారురుచే, పరిపాలయ తారకమారకమామ్ హరసారసముత్పవ హైమవతీకరపల్లవ లాలిత కమ్రతనో మురవైరివిరిమ్చిముతమ్పునితే పరిపాలయ తారకమారకమామ్ కిరిజాసుత సాయకపిన్నకిరే సురసిమ్తుతనూజసువర్ణరుచే శిశిజాశికరానలవాహన హే పరిపాలయ తారకమారకమామ్ జయ విప్రజనప్రియ వీర నమో జయ పక్తజనప్రియ పత్ర నమో జయ తేవ విశాకకుమారక నమః పరిపాలయ తారకమారక మామ్ పురతోపవ మే పతి మే పకవన్ పరిపాలయ మామ్ పువి రక్షకతమ్ విరాజిషు మే విజయమ్ పకవన్ పరిపాలయ …

Continue reading

Sri subramanya stotram lyrics in tamil

ஶரணாகதமாதுரமாதிஜிதம், கருணாகர காமத காமஹதம் ஶரகாநநஸம்பவசாருருசே, பரிபாலய தாரகமாரகமாம் ஹரஸாரஸமுத்பவ ஹைமவதீகரபல்லவ லாலித கம்ரதநோ முரவைரிவிரிம்சிமுதம்புநிதே பரிபாலய தாரகமாரகமாம் கிரிஜாஸுத ஸாயகபிந்நகிரே ஸுரஸிம்துதநூஜஸுவர்ணருசே ஶிஶிஜாஶிகராநலவாஹந ஹே பரிபாலய தாரகமாரகமாம் ஜய விப்ரஜநப்ரிய வீர நமோ ஜய பக்தஜநப்ரிய பத்ர நமோ ஜய தேவ விஶாககுமாரக நமஃ பரிபாலய தாரகமாரக மாம் புரதோபவ மே பதி மே பகவந் பரிபாலய மாம் புவி ரக்ஷகதம் விராஜிஷு மே விஜயம் பகவந் பரிபாலய …

Continue reading

Sri subramanya stotram lyrics in hindi

शरणागतमातुरमाधिजितं, करुणाकर कामद कामहतं शरकाननसंभवचारुरुचे, परिपालय तारकमारकमां हरसारसमुद्भव हैमवतीकरपल्लव लालित कम्रतनो मुरवैरिविरिंचिमुदंबुनिधे परिपालय तारकमारकमां गिरिजासुत सायकभिन्नगिरे सुरसिंधुतनूजसुवर्णरुचे शिशिजाशिखरानलवाहन हे परिपालय तारकमारकमां जय विप्रजनप्रिय वीर नमो जय भक्तजनप्रिय भद्र नमो जय देव विशाखकुमारक नमः परिपालय तारकमारक मां पुरतोभव मे पथि मे भगवन् परिपालय मां भुवि रक्षगतं विराजिषु मे विजयं भगवन् परिपालय …

Continue reading