Gayatri kavacham lyrics in kannada

ನಾರದ ಉವಾಚ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ ಚತುಷ್ಪಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಪಾತಕಾದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ ಮುಚ್ಯೇತ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ದೇಹಶ್ಯ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ ಕರ್ಮ ತಚ್ಛೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಋಷಿಶ್ಛಂದೋ೭ಧಿದೈವಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿತ್ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ಅಸ್ತ್ಯೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ವಚನಂ ತಥಾ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಡೆವೀರೂಪಶ್ಚಚಾಯತೇ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಶ್ಫಂದಾಂಸಿ ನಾರದ …

Continue reading

shri datta stotram lyrics in english

sri danesaya namaha ! sri saraswatyai namaha sripadavallabha- nrisimha saraswati sri guru dattareyaya namaha !! 1  dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharam vande smartagami sa no s vatu !! 2  dinabandhum kripasindhum sarvakarana-karanam ! sarvarakshakaram vande smartagami      !! 3  saranagata dinartaparitranaparayanam ! narayanam vibhum vande amartagami !! 4 …

Continue reading

Gayatri stotram lyrics in telugu

పక్తానుకమ్పిన్ సర్వజ్ఞ హ్రుతయమ్ పాపనాశనమ్ కాయత్ర్యా కతితమ్ తస్మాత్కాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరయ శ్రీ నారాయణ ఉవచ ఆతిశక్తే జకన్మాతర్పక్తానుక్రహకారిణి సర్వత్ర వ్యాపికే౭నమ్తే త్రిసమ్త్యే తే నమో ౭స్తుతే త్వమేత సమ్త్యా కాయత్రీ సావిత్రి చ సరస్వతి ప్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌత్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతారా ప్రాతర్పాలా చ మత్యాహ్నే యౌవనస్తాపవేత్పునుః వ్రుత్తాసాయమ్ పకవతీ చిమ్త్యతే మునిపిః సతా హమ్సస్తాకరుటారూటా తతా వ్రుషపవాహిని రుక్వేతాత్యాయినీ పూమౌ త్రుశ్యతే యా తపస్విపిః యజుర్వేతమ్ …

Continue reading

Gayatri stotram lyrics in hindi

भक्तानुकंपिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्या कथितं तस्माद्गायत्र्याः स्तोत्रमीरय श्री नारायण उवच आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि सर्वत्र व्यापिके७नंते त्रिसंध्ये ते नमो ७स्तुते त्वमेद संध्या गायत्री सावित्रि च सरस्वति ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतारा प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्थाभवेत्पुनुः वृद्धासायं भगवती चिंत्यते मुनिभिः सदा हंसस्थागरुढारूढा तथा वृषभवाहिनि ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः यजुर्वेदं …

Continue reading

Gayatri stotram lyrics in kannada

ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಚ ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಕೇ೭ನಂತೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ ತ್ವಮೇದ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರಿ ಚ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ರಕ್ತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿತೇತಾರಾ ಪ್ರಾತರ್ಬಾಲಾ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೌವನಸ್ಥಾಭವೇತ್ಪುನುಃ ವೃದ್ಧಾಸಾಯಂ ಭಗವತೀ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಮುನಿಭಿಃ ಸದಾ ಹಂಸಸ್ಥಾಗರುಢಾರೂಢಾ ತಥಾ ವೃಷಭವಾಹಿನಿ ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭೂಮೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಯಜುರ್ವೇದಂ …

Continue reading

Gayatri stotram lyrics in tamil

பக்தாநுகம்பிந் ஸர்வஜ்ஞ ஹ்ருதயம் பாபநாஶநம் காயத்ர்யா கதிதம் தஸ்மாத்காயத்ர்யாஃ ஸ்தோத்ரமீரய ஶ்ரீ நாராயண உவச ஆதிஶக்தே ஜகந்மாதர்பக்தாநுக்ரஹகாரிணி ஸர்வத்ர வ்யாபிகே௭நம்தே த்ரிஸம்த்யே தே நமோ ௭ஸ்துதே த்வமேத ஸம்த்யா காயத்ரீ ஸாவித்ரி ச ஸரஸ்வதி ப்ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ரௌத்ரீ ரக்தா ஶ்வேதா ஸிதேதாரா ப்ராதர்பாலா ச மத்யாஹ்நே யௌவநஸ்தாபவேத்புநுஃ வ்ருத்தாஸாயம் பகவதீ சிம்த்யதே முநிபிஃ ஸதா ஹம்ஸஸ்தாகருடாரூடா ததா வ்ருஷபவாஹிநி ருக்வேதாத்யாயிநீ பூமௌ த்ருஶ்யதே யா தபஸ்விபிஃ யஜுர்வேதம் …

Continue reading

SAradAstutiH lyrics in telugu

నమస్తే శారతతేవి కాశ్మీరపురవాసిని పాహి మామ్ క్రుపయా నిత్యమ్ విత్యాతానమ్ చ తేహి మే యా కుమ్తేమ్తుతుషారహారతవలా యా శుప్రవస్త్రావ్రుతా యా వీణావరతమ్టమమ్టితకరా యా శ్వేతపత్మాసనా యా ప్రహ్మా చ్యుతశమ్కరప్రప్రుతిపిర్తేవైఃసతా పూజితా సా మామ్ పాతు సరస్వతీ పకవతీ నిశ్యేషజాట్యా పహా

Continue reading