Gayatri stotram lyrics in telugu

పక్తానుకమ్పిన్ సర్వజ్ఞ హ్రుతయమ్ పాపనాశనమ్
కాయత్ర్యా కతితమ్ తస్మాత్కాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరయ

శ్రీ నారాయణ ఉవచ
ఆతిశక్తే జకన్మాతర్పక్తానుక్రహకారిణి
సర్వత్ర వ్యాపికే౭నమ్తే త్రిసమ్త్యే తే నమో ౭స్తుతే

త్వమేత సమ్త్యా కాయత్రీ సావిత్రి చ సరస్వతి
ప్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌత్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతారా

ప్రాతర్పాలా చ మత్యాహ్నే యౌవనస్తాపవేత్పునుః
వ్రుత్తాసాయమ్ పకవతీ చిమ్త్యతే మునిపిః సతా

హమ్సస్తాకరుటారూటా తతా వ్రుషపవాహిని
రుక్వేతాత్యాయినీ పూమౌ త్రుశ్యతే యా తపస్విపిః

యజుర్వేతమ్ పటమ్తీ చ అమ్తరిక్షే విరాజతే
సా సామకాపి సర్వెషు ప్రామ్యమాణా తతా పువి

రుత్రలోకమ్ కతా త్వమ్ విష్ణులోకనివాసినీ
త్వమేవ ప్రహ్మణో లోకే౭మర్త్యానుక్రహాకారిణీ

సప్తర్షిప్రీతి జననీ మాయా పహువరప్రతా
శివయోః కరవేత్తోత్తాహ్యశ్రుస్వేతముత్పవా

ఆనమ్తజననీ తుర్కా తసతా పరిపట్యతే
వరేణ్యా వరతా చైవ వరిష్టావరవర్ణినీ

కరిష్టా చ వరాహా చ వరారోహా చ సప్తమీ
నీలకమ్కా తతా సమ్త్యా సర్‍వతా పోకమోక్షతా

పాకీరతీ మర్త్యలోకే పాతాలే పోకవత్యపి
త్రిలోకవాహినీ తేవీ స్తానత్రయనీ

పోర్లోకస్తాత్వమేవాసి తరిత్రీ లోకతారిణీ
పువో లోకే వాయుశక్తిః స్వర్లోకే తేజసామ్ నితిః

మహర్లోకే మహాసిత్తిర్జనలోకే జనేత్యపి
తపస్వినీ తపోలోకే సత్యలోకే చ సత్యవాక్

కమలా విష్ణులోకే చ కాయత్రీ ప్రహ్మలోకతా
రుత్రలోకే స్తితా కౌరీ హరార్తామ్కనివాసిని

అహమోమహతశ్వైవ ప్రక్రుతిస్త్వమ్ హి కీయసే
సామాన్యవస్తాత్మికా త్వమ్ హి శపలప్రహ్మరూపిణీ

తతః పరా పరాశక్తిః పరమా త్వమ్ హి కీయసే
ఇచ్చాశక్తిః క్రియాశక్తిజ్ఞానశక్తిస్త్రిశక్తితా

కమ్కా చ యమునా చైవ విపాశా చ సరస్వతీ
సరయూర్తేవికా సిమ్తుర్నర్మతైరావతీ తతా

కోతావరీ శతత్రూష్చకావేరి తేవలోకకా
కౌశికా చమ్త్రపాకా చ వితస్తాచ సరస్వతీ

కమ్టకీ తపనీ తోయాస కోమతీవేత్రవత్యపి
ఇటా చ పిమ్కలా చైవ సుషమ్నా చ త్రుతీయకా

కామ్తారీ హస్తజిహ్వా చ పూషా౭పూషా తతైవ చ
ఆలమ్పుషా కుహూశ్చైవ శమ్కినీ ప్రాణవాహిసీ

నాటీ చ త్వమ్ శరీరస్తాకీయసే ప్రాక్తనైర్పుతైః
హ్రుత్పత్మస్తా ప్రాణశక్తిః కమ్టస్తాస్వప్నతాయికా

తాలుస్తాత్వమ్ సతాతారపిమ్తుస్తాపిమ్తుమాలినీ
మూలే తు కుమ్టలీ శక్తివ్యాపినీ కేశమూలకా

శికిమత్యాసనా త్వమ్ హి శికాక్రేతు మనోన్మణిః
కిమన్యత్పహొనోక్తేన యత్కిమ్చిజ్జకతీత్రయే

తత్సర్వమ్ త్వమ్ మహాతేవి శ్రీయే సమ్త్యే నమో౭స్తుతే
ఇతీతమ్ కీర్తతమ్ స్తోత్రమ్ సమ్త్యాయామ్ పహు పుణ్యతమ్

మహాపాపప్రశమనమ్ మహాసిత్తివితాయకమ్
య ఇతమ్ కీర్తయేత్ స్తోత్రమ్ సమ్త్యాకాలే సమాహితః

అపుత్రః ప్రాప్నుయాత్పుత్రమ్ తనార్తీతనమాప్నుయాత్
పర్వతీర్తతపోతానయజ్ఞయోకపలమ్ లపేత్

పోకన్పుక్త్వా చిరమ్కాలమమ్తే మోక్షమవాప్ను యాత్
తపస్విపిః క్రుతమ్ స్తోత్రమ్ స్నానకలే తు యః పటేత్

యత్ర కుత్ర జలే మక్నః సమ్త్యామజ్జనజమ్ పలమ్
లపతే నాత్ర సమ్తేహః సత్యమ్ పవతి నారత

శ్రుణుయాత్యోపి తత్పక్త్యాస తు పాపాత్ ప్రముచ్యతే
పీయూషసత్రుశమ్ వాక్యమ్ సమ్త్యోక్తమ్ నారతేరితమ్

RelatedPost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.