Gayatri stotram lyrics in tamil

பக்தாநுகம்பிந் ஸர்வஜ்ஞ ஹ்ருதயம் பாபநாஶநம்
காயத்ர்யா கதிதம் தஸ்மாத்காயத்ர்யாஃ ஸ்தோத்ரமீரய

ஶ்ரீ நாராயண உவச
ஆதிஶக்தே ஜகந்மாதர்பக்தாநுக்ரஹகாரிணி
ஸர்வத்ர வ்யாபிகே௭நம்தே த்ரிஸம்த்யே தே நமோ ௭ஸ்துதே

த்வமேத ஸம்த்யா காயத்ரீ ஸாவித்ரி ச ஸரஸ்வதி
ப்ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ரௌத்ரீ ரக்தா ஶ்வேதா ஸிதேதாரா

ப்ராதர்பாலா ச மத்யாஹ்நே யௌவநஸ்தாபவேத்புநுஃ
வ்ருத்தாஸாயம் பகவதீ சிம்த்யதே முநிபிஃ ஸதா

ஹம்ஸஸ்தாகருடாரூடா ததா வ்ருஷபவாஹிநி
ருக்வேதாத்யாயிநீ பூமௌ த்ருஶ்யதே யா தபஸ்விபிஃ

யஜுர்வேதம் படம்தீ ச அம்தரிக்ஷே விராஜதே
ஸா ஸாமகாபி ஸர்வெஷு ப்ராம்யமாணா ததா புவி

ருத்ரலோகம் கதா த்வம் விஷ்ணுலோகநிவாஸிநீ
த்வமேவ ப்ரஹ்மணோ லோகே௭மர்த்யாநுக்ரஹாகாரிணீ

ஸப்தர்ஷிப்ரீதி ஜநநீ மாயா பஹுவரப்ரதா
ஶிவயோஃ கரவேத்தோத்தாஹ்யஶ்ருஸ்வேதமுத்பவா

ஆநம்தஜநநீ துர்கா தஸதா பரிபட்யதே
வரேண்யா வரதா சைவ வரிஷ்டாவரவர்ணிநீ

கரிஷ்டா ச வராஹா ச வராரோஹா ச ஸப்தமீ
நீலகம்கா ததா ஸம்த்யா ஸர்‍வதா போகமோக்ஷதா

பாகீரதீ மர்த்யலோகே பாதாலே போகவத்யபி
த்ரிலோகவாஹிநீ தேவீ ஸ்தாநத்ரயநீ

போர்லோகஸ்தாத்வமேவாஸி தரித்ரீ லோகதாரிணீ
புவோ லோகே வாயுஶக்திஃ ஸ்வர்லோகே தேஜஸாம் நிதிஃ

மஹர்லோகே மஹாஸித்திர்ஜநலோகே ஜநேத்யபி
தபஸ்விநீ தபோலோகே ஸத்யலோகே ச ஸத்யவாக்

கமலா விஷ்ணுலோகே ச காயத்ரீ ப்ரஹ்மலோகதா
ருத்ரலோகே ஸ்திதா கௌரீ ஹரார்தாம்கநிவாஸிநி

அஹமோமஹதஶ்வைவ ப்ரக்ருதிஸ்த்வம் ஹி கீயஸே
ஸாமாந்யவஸ்தாத்மிகா த்வம் ஹி ஶபலப்ரஹ்மரூபிணீ

ததஃ பரா பராஶக்திஃ பரமா த்வம் ஹி கீயஸே
இச்சாஶக்திஃ க்ரியாஶக்திஜ்ஞாநஶக்திஸ்த்ரிஶக்திதா

கம்கா ச யமுநா சைவ விபாஶா ச ஸரஸ்வதீ
ஸரயூர்தேவிகா ஸிம்துர்நர்மதைராவதீ ததா

கோதாவரீ ஶதத்ரூஷ்சகாவேரி தேவலோககா
கௌஶிகா சம்த்ரபாகா ச விதஸ்தாச ஸரஸ்வதீ

கம்டகீ தபநீ தோயாஸ கோமதீவேத்ரவத்யபி
இடா ச பிம்கலா சைவ ஸுஷம்நா ச த்ருதீயகா

காம்தாரீ ஹஸ்தஜிஹ்வா ச பூஷா௭பூஷா ததைவ ச
ஆலம்புஷா குஹூஶ்சைவ ஶம்கிநீ ப்ராணவாஹிஸீ

நாடீ ச த்வம் ஶரீரஸ்தாகீயஸே ப்ராக்தநைர்புதைஃ
ஹ்ருத்பத்மஸ்தா ப்ராணஶக்திஃ கம்டஸ்தாஸ்வப்நதாயிகா

தாலுஸ்தாத்வம் ஸதாதாரபிம்துஸ்தாபிம்துமாலிநீ
மூலே து கும்டலீ ஶக்திவ்யாபிநீ கேஶமூலகா

ஶிகிமத்யாஸநா த்வம் ஹி ஶிகாக்ரேது மநோந்மணிஃ
கிமந்யத்பஹொநோக்தேந யத்கிம்சிஜ்ஜகதீத்ரயே

தத்ஸர்வம் த்வம் மஹாதேவி ஶ்ரீயே ஸம்த்யே நமோ௭ஸ்துதே
இதீதம் கீர்ததம் ஸ்தோத்ரம் ஸம்த்யாயாம் பஹு புண்யதம்

மஹாபாபப்ரஶமநம் மஹாஸித்திவிதாயகம்
ய இதம் கீர்தயேத் ஸ்தோத்ரம் ஸம்த்யாகாலே ஸமாஹிதஃ

அபுத்ரஃ ப்ராப்நுயாத்புத்ரம் தநார்தீதநமாப்நுயாத்
பர்வதீர்ததபோதாநயஜ்ஞயோகபலம் லபேத்

போகந்புக்த்வா சிரம்காலமம்தே மோக்ஷமவாப்நு யாத்
தபஸ்விபிஃ க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்நாநகலே து யஃ படேத்

யத்ர குத்ர ஜலே மக்நஃ ஸம்த்யாமஜ்ஜநஜம் பலம்
லபதே நாத்ர ஸம்தேஹஃ ஸத்யம் பவதி நாரத

ஶ்ருணுயாத்யோபி தத்பக்த்யாஸ து பாபாத் ப்ரமுச்யதே
பீயூஷஸத்ருஶம் வாக்யம் ஸம்த்யோக்தம் நாரதேரிதம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.