Gayatri kavacham lyrics in telugu

నారత ఉవాచ
స్వామిన్ సర్వజకన్నాత సమ్శయోస్తి మమ ప్రపో
చతుష్పష్టికలాపిజ్ఞపాతకాత్యోకవిత్వర

ముచ్యేత కేన పుణ్యేన ప్రహ్మ రూపః కతమ్ పవేత్
తేహశ్య తేవతారూపో మమ్త్రరూపో విశేషతః

కర్మ తచ్చోతుమిచ్చామి న్యాసమ్ చ వితిపూర్వకమ్
రుషిశ్చమ్తో౭తితైవమ్ చ త్యానమ్ చ వితిత్ప్రపో

శ్రీ నారాయణ ఉవాచ
అస్త్యేకమ్ పరమమ్ కుహ్యమ్ కాయత్రీ వచనమ్ తతా
పటనాత్తారణాన్మర్త్యః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే

సర్వన్కామానవాప్నోతి టెవీరూపశ్చచాయతే
కాయత్రీ కవచస్యాస్య ప్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః

రుషయో రుక్యజుస్సామాతర్వ శ్పమ్తామ్సి నారత
ప్రహ్మరూపా తేవతోక్తా కాయత్రీ పరమా కలా

తత్పీజమ్ పర్క ఇత్యేషా శక్తిరుక్తామనీషిపిః
కీలకమ్ చ తియక ప్రోక్తమ్ మోక్షార్తే వినియోజనమ్

చతుర్పిర్హ్రుతయమ్ ప్రోక్తమ్ త్రిపర్వర్ణైశ్శిరస్మ్రుతమ్
చతుర్పిఃస్యాప్పికా పశ్చాత్ త్రిపిస్తు కవచమ్ స్మ్రుతమ్

చతుర్పిర్నేయ్ర ముత్తిష్టమ్ చతుర్పిస్యాత్తతస్త్రకమ్
అత త్యానమ్ ప్రవక్ష్యామి సాతకాపిష్టతాయకమ్

ముక్తావిత్రు మహేమనీరతవలచ్చాయైర్ముకైస్త్రీక్షణైః
యుక్తామిమ్తుకలానిపత్తముకుటామ్ తత్వార్తవర్ణాత్మికామ్
కాయత్రీమ్ వరతాపయామ్కుశకశాః శుప్రమ్కపాలమ్కుణమ్
శమ్కచక్రమతారవిమ్తయుకలమ్ హస్తైర్వహమ్తీమ్ పజే

కాయత్రీ పూర్వతఃపాతు సావిత్రీ పాతు తక్షిణే
ప్రహ్మసమ్త్యా తుమే పశ్చాతుత్తరాయామ్ సరస్వతీ

పార్వతీ మే తిశమ్ రక్షేత్వావకీ జలశాయినే
యాతుతానీ తిశమ్ రక్షేత్యాతుతానపయమ్కరీ

పావమానీ తిశమ్ రక్షేత్పవమానవిలాసినీ
తిశమ్ రౌత్రీమ్ చ మే పాతు రుత్రాణీ రుత్రరూపిణీ

ఊర్త్వమ్ ప్రహ్మాణీ మే రక్షెతతస్తాత్వైష్ణవీ తతా
ఏవమ్ తశతిశో రక్షేత్సర్వామ్కమ్ పువనేశ్వరీ

తత్పతమ్ పాతు మే పాతౌ జమ్కే మే సవితుః పతమ్
వరేణ్యమ్ కటితేశమ్ తునాపిమ్ పర్కస్తతైవ చ

తేవస్య మే తత్త్రుతయమ్ తీమహీతి చ కల్లయోః
తియః పతమ్ చ మే నేత్రే యః పతమ్ మే లలాటకమ్

నః పాతు మే పతమ్ మూర్త్ని శికాయామ్ మే ప్రచోతయాత్
తత్పతమ్ పాతు మూర్తానమ్ సకారఃపాతు పాలకమ్

చక్షుషీ తు వికారర్ణో తుకారాస్తు కపోలయోః
నాసాపుటమ్ వకారార్ణోరేకారస్తు మూకే తతా

ణికార ఊర్త్వమోష్టమ్ తు యకారస్త్వ తరోష్టకమ్
అస్య మత్యే పకారార్ణో ర్కోకారశ్చుపుకే తతా

తేకారమ్ కమ్టతేశే తు వకారః స్కమ్తతేశకమ్
స్యకారో తక్షిణమ్ హస్తమ్ తికారో వామహస్తకమ్

మకారో హ్రుతయమ్ రక్షేత్తీకార ఉతరే తతా
తికారోనాపితేశే తు యోకారాస్తు కటిమ్ తతా

కుహ్యమ్ రక్షతు యోకారః ఊరూ త్వౌనః పతాక్షరమ్
ప్రకారో జానునీ రక్షేచ్చోకారో జమ్కతతేశకమ్

తకారో కుల్పతేశే తు యాకారః పతయుక్మ కమ్
తకారవ్యమ్జనమ్ జైవ సర్వామ్కే మే సతా౭వతు

ఇమ్తు తు కవచమ్ తివ్యమ్ పాతాశతవినాశనమ్
చతుష్టష్టికలావిత్యాతాయకమ్ మోక్షకారకమ్

ముచ్యతే సర్వపాపేప్యః పరమ్ ప్రహ్మాతికచ్చతి
పటనాచ్చ్రవణాత్వా౭పి కోసహస్రపలమ్ లపేత్

 

RelatedPost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.