Gayatri kavacham lyrics in tamil

நாரத உவாச
ஸ்வாமிந் ஸர்வஜகந்நாத ஸம்ஶயோஸ்தி மம ப்ரபோ
சதுஷ்பஷ்டிகலாபிஜ்ஞபாதகாத்யோகவித்வர

முச்யேத கேந புண்யேந ப்ரஹ்ம ரூபஃ கதம் பவேத்
தேஹஶ்ய தேவதாரூபோ மம்த்ரரூபோ விஶேஷதஃ

கர்ம தச்சோதுமிச்சாமி ந்யாஸம் ச விதிபூர்வகம்
ருஷிஶ்சம்தோ௭திதைவம் ச த்யாநம் ச விதித்ப்ரபோ

ஶ்ரீ நாராயண உவாச
அஸ்த்யேகம் பரமம் குஹ்யம் காயத்ரீ வசநம் ததா
படநாத்தாரணாந்மர்த்யஃ ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே

ஸர்வந்காமாநவாப்நோதி டெவீரூபஶ்சசாயதே
காயத்ரீ கவசஸ்யாஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வராஃ

ருஷயோ ருக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வ ஶ்பம்தாம்ஸி நாரத
ப்ரஹ்மரூபா தேவதோக்தா காயத்ரீ பரமா கலா

தத்பீஜம் பர்க இத்யேஷா ஶக்திருக்தாமநீஷிபிஃ
கீலகம் ச தியக ப்ரோக்தம் மோக்ஷார்தே விநியோஜநம்

சதுர்பிர்ஹ்ருதயம் ப்ரோக்தம் த்ரிபர்வர்ணைஶ்ஶிரஸ்ம்ருதம்
சதுர்பிஃஸ்யாப்பிகா பஶ்சாத் த்ரிபிஸ்து கவசம் ஸ்ம்ருதம்

சதுர்பிர்நேய்ர முத்திஷ்டம் சதுர்பிஸ்யாத்ததஸ்த்ரகம்
அத த்யாநம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாதகாபிஷ்டதாயகம்

முக்தாவித்ரு மஹேமநீரதவலச்சாயைர்முகைஸ்த்ரீக்ஷணைஃ
யுக்தாமிம்துகலாநிபத்தமுகுடாம் தத்வார்தவர்ணாத்மிகாம்
காயத்ரீம் வரதாபயாம்குஶகஶாஃ ஶுப்ரம்கபாலம்குணம்
ஶம்கசக்ரமதாரவிம்தயுகலம் ஹஸ்தைர்வஹம்தீம் பஜே

காயத்ரீ பூர்வதஃபாது ஸாவித்ரீ பாது தக்ஷிணே
ப்ரஹ்மஸம்த்யா துமே பஶ்சாதுத்தராயாம் ஸரஸ்வதீ

பார்வதீ மே திஶம் ரக்ஷேத்வாவகீ ஜலஶாயிநே
யாதுதாநீ திஶம் ரக்ஷேத்யாதுதாநபயம்கரீ

பாவமாநீ திஶம் ரக்ஷேத்பவமாநவிலாஸிநீ
திஶம் ரௌத்ரீம் ச மே பாது ருத்ராணீ ருத்ரரூபிணீ

ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷெததஸ்தாத்வைஷ்ணவீ ததா
ஏவம் தஶதிஶோ ரக்ஷேத்ஸர்வாம்கம் புவநேஶ்வரீ

தத்பதம் பாது மே பாதௌ ஜம்கே மே ஸவிதுஃ பதம்
வரேண்யம் கடிதேஶம் துநாபிம் பர்கஸ்ததைவ ச

தேவஸ்ய மே தத்த்ருதயம் தீமஹீதி ச கல்லயோஃ
தியஃ பதம் ச மே நேத்ரே யஃ பதம் மே லலாடகம்

நஃ பாது மே பதம் மூர்த்நி ஶிகாயாம் மே ப்ரசோதயாத்
தத்பதம் பாது மூர்தாநம் ஸகாரஃபாது பாலகம்

சக்ஷுஷீ து விகாரர்ணோ துகாராஸ்து கபோலயோஃ
நாஸாபுடம் வகாரார்ணோரேகாரஸ்து மூகே ததா

ணிகார ஊர்த்வமோஷ்டம் து யகாரஸ்த்வ தரோஷ்டகம்
அஸ்ய மத்யே பகாரார்ணோ ர்கோகாரஶ்சுபுகே ததா

தேகாரம் கம்டதேஶே து வகாரஃ ஸ்கம்ததேஶகம்
ஸ்யகாரோ தக்ஷிணம் ஹஸ்தம் திகாரோ வாமஹஸ்தகம்

மகாரோ ஹ்ருதயம் ரக்ஷேத்தீகார உதரே ததா
திகாரோநாபிதேஶே து யோகாராஸ்து கடிம் ததா

குஹ்யம் ரக்ஷது யோகாரஃ ஊரூ த்வௌநஃ பதாக்ஷரம்
ப்ரகாரோ ஜாநுநீ ரக்ஷேச்சோகாரோ ஜம்கததேஶகம்

தகாரோ குல்பதேஶே து யாகாரஃ பதயுக்ம கம்
தகாரவ்யம்ஜநம் ஜைவ ஸர்வாம்கே மே ஸதா௭வது

இம்து து கவசம் திவ்யம் பாதாஶதவிநாஶநம்
சதுஷ்டஷ்டிகலாவித்யாதாயகம் மோக்ஷகாரகம்

முச்யதே ஸர்வபாபேப்யஃ பரம் ப்ரஹ்மாதிகச்சதி
படநாச்ச்ரவணாத்வா௭பி கோஸஹஸ்ரபலம் லபேத்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.