Gayatri hridayam stotram lyrics in telugu

నారత ఉవాచ
పకవన్ తేవతేవేశ పూతపవ్యజతత్ర్పపో
కవచమ్ చ శ్రుతమ్ తివ్యమ్ కాయత్రీమమ్త్రమ్ విక్రమ్

అతునా శ్ర్‍ఓతుమిచ్చామి కాయత్రీ హ్రుతయమ్ పరమ్
యత్తారణాత్పవేత్పుణ్యమ్ కాయత్రీ జపతోకిలమ్

తేవ్యాశ్చహ్రుతయమ్ ప్రోక్తమ్ నాతాతర్వణే స్పుటమ్
తతేవాహమ్ ప్రవక్ష్యామి రహస్యాతిరహస్య కమ్

రవీట్రూపామ్ మహాతేవీమ్ కాయత్రీమ్ వేతమాతరమ్
త్యాత్వా తస్యాస్త్వతామ్కేషు తాయేతేతాశ్చతేవతాః

పిమ్టప్రహ్వామ్టోరైక్యాత్పావయేత్స్వనౌ తతా
తేవీ రూపే నిజే తేహే తన్మయత్వాయ సాతకః

నాతేవో౭ప్యర్చయేత్తేవమితివేతవితో వితుః
తతోపేతాయ కయే స్వే పావయేత్తేవతా ఇమాః

అత తత్సమ్ప్రవక్ష్యామి తన్మయత్వమతో పవేత్
కాయత్రీ హ్రుతయస్యాస్యాహమేవ రుషిః స్మ్రుతః

కాయత్రీ చమ్త ఉత్తిష్టమ్ తేవతా పరమేశ్వరీ
పూర్వోక్తేన ప్రకారేణ కుర్మాతమ్కాని పట్క్రమాత్

ఆసనే విజనే తేశే తాయేతేకాక్రమానసః
త్యౌఃమూర్త్ని తేవతమ్, తమ్తపమ్క్తావశ్చినౌ,’ ఉపేసమ్త్యే చోష్టౌ,’
మూకమక్ని,’ జిహ్వాసరస్వతీ,’ క్రీవాయామ్ తు ప్రుహస్పతి,’
స్తనయోర్వసర్వోష్టౌ,’ పాహ్వోః మరుతుః,’ హ్రుతయే పర్జన్య,’
ఆకాశముతరమ్,’ నాపావమ్తరిక్షమ్,’ కుట్యోరిమ్త్రాక్నీ,’

జకనే విజ్ఞానకనః ప్రజాపతిః కైలాసమలయే
ఊరూ విశ్వతేవా జాన్వోః,’
జమ్కాయామ్ కౌశికః కుహ్యమయనే,’
ఊరూ,’పితరః,’ పాతౌ ప్రుతివీ ,’ వనస్పతయోమ్కులీషు,’
రుషయో రోమాణి,’ నకాని ముహూర్తాని,’ అస్తిషుక్రహాః,’
అస్రుఙ్మౌసమ్ రుతవః,’ సమ్వత్సరావై నిమిషమ్,’
అహో రాత్రావాతిత్యశ్చమ్త్రమాః,’

ప్రవరామ్ తివ్యా కాయత్రీమ్ సహస్రనేత్రామ్
శరణమహమ్ ప్రపత్యే
ఓమ్ తత్సవితుర్వవేణ్యాయనమః,’ ఓమ్ తత్పూర్వజాయనమః,’
తత్ప్రాతరాతిత్యాత నమః,’ తత్ప్రాతరాతిత్యప్రతిష్టాయై నమః,’
పాత్రరతీయానో రాత్రి క్రుతమ్ పాపమ్ నాశయతి
సాయమతీయానో తివసక్రుతమ్ పాపమ్ నాశయతి
సాయమ్ప్రాతరతీయానో అపాపో పవతి,’
సర్వతీర్తేషు స్నాతో పవతి,’

సర్వైర్తేవైఃజ్ఞాతోపవతి,’ అవాచ్యవాచనాత్పూతో పవతి,’
అపక్షప్యక్షణాత్పూతో పవతి,’ సర్వ ప్రతిక్రహాత్పూతో పవతి,’
పమ్క్తితోషాత్పూతో పవతి,’ అన్రువచనాత్పూతో పవతి ,’
అమ్తాప్రహ్మచారీ ప్రహ్మచారీ పవతి,’
అనేన హ్రుతయేనాతితేన క్రమసహస్రేణే పవతి,’
షష్టిశతసహస్రా కాయత్ర్యా జప్యాని పలాని పవతి,’
అష్టౌప్రాహ్మణాన్ సమ్యక్ర్కహయేత్,’ సత్యసిత్తిర్పవతి,’
య ఇతమ్ నిత్యమతీయానో ప్రాహ్మణః
ప్రాతః శుచిః సర్వపాపైః
ప్రముచ్యత ఇతి,’ ప్రహ్మలోకే మహీయతే,’
ఇత్యాహ పకవాన్ శ్రీ నారాయణః

 

 

RelatedPost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.