sri annapoorani stotram lyrics in english

annapoorne sadaapoorne shankara praanavallabhe ! jnyaana vairaagya siddhyartham bhikshaam dehi cha paarvati !! With  menings  .  From the point of food, the Goddess Annapoorna is perfect. She is perfect in all respects. She is the most loving wife of lord Shankara. Let Goddess Annapoorne offer us alma (Bhiksha) to achive …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in telugu

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

అయి కిరినమ్తిని నమ్తతమేతిని విశ్వవినోతిని నమ్తనుతే కిరవర విమ్త్య శిరోతినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే పకవతి హే శితికమ్టకుటుమ్పిని పూరికుటుమ్పిని పూరిక్రుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్తిని రమ్య కపర్తిని శైలసుతే ఆయి జకతమ్ప మతమ్ప కతమ్ప వనప్రియవాసిని హాసరతే శికరి శిరోమణి తుమ్కహిమాలయ శ్రుమ్క నిజాలయ మత్యకతే మతుమతురే మతుకైటపపమ్జిని కైటపపమ్జిని రాసరతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్తిని రమ్య కపర్తిని శైలసుతే అయి రవణతుర్మత శత్రువతోతిత తుర్తర నిర్జర …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in tamil

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

அயி கிரிநம்திநி நம்ததமேதிநி விஶ்வவிநோதிநி நம்தநுதே கிரவர விம்த்ய ஶிரோதிநிவாஸிநி விஷ்ணுவிலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே பகவதி ஹே ஶிதிகம்டகுடும்பிநி பூரிகுடும்பிநி பூரிக்ருதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்திநி ரம்ய கபர்திநி ஶைலஸுதே ஆயி ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப வநப்ரியவாஸிநி ஹாஸரதே ஶிகரி ஶிரோமணி தும்கஹிமாலய ஶ்ரும்க நிஜாலய மத்யகதே மதுமதுரே மதுகைடபபம்ஜிநி கைடபபம்ஜிநி ராஸரதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்திநி ரம்ய கபர்திநி ஶைலஸுதே அயி ரவணதுர்மத ஶத்ருவதோதித துர்தர நிர்ஜர …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in hindi

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

अयि गिरिनंदिनि नंदतमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकंठकुटुंबिनि भूरिकुटुंबिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते आयि जगदंब मदंब कदंब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंगहिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभंजिनि कैटभभंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि रवणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in kannada

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಗಿರವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಅಯಿ ರವಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ …

Continue reading

annapurna stotram lyrics in telugu

downloadannapurna stotram lyrics in hindi

శ్రీమత్ శమ్కరచార్య విరచిత అన్నపూర్ణాష్షకమ్ నిత్యానమ్తకరీ వరాపయకరీ సౌమ్తర్యరత్నాకరీ నిర్తూతాకిల కోరపావనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ ప్రాలేయాచల వమ్శపావనకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ నానారత్న విచిత్రపూషణకరీ హేమామ్పరాటమ్పరీ ముక్తాహారవిలమ్పమానవిలసత్వక్షోజ కుమ్పామ్తరీ కాశ్మీరా కరువాసితారుచికరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ యోకానమ్తకరీ రిపుక్షయకరీ తర్మైకనిష్టాకరీ చమ్త్రార్కానలపాసమానలహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃపలకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ కైలాసాచలకమ్తరాలయకరీ కౌరీ ఉమాశమ్కరీ కౌమారీ నికమార్త కోచరకరీ ఓమ్ కార …

Continue reading

Annapurna stotram lyrics in tamil

downloadannapurna stotram lyrics in hindi

ஶ்ரீமத் ஶம்கரசார்ய விரசித அந்நபூர்ணாஷ்ஷகம் நித்யாநம்தகரீ வராபயகரீ ஸௌம்தர்யரத்நாகரீ நிர்தூதாகில கோரபாவநகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ ப்ராலேயாசல வம்ஶபாவநகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ நாநாரத்ந விசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ முக்தாஹாரவிலம்பமாநவிலஸத்வக்ஷோஜ கும்பாம்தரீ காஶ்மீரா கருவாஸிதாருசிகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ யோகாநம்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைகநிஷ்டாகரீ சம்த்ரார்காநலபாஸமாநலஹரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷாகரீ ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தபஃபலகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ கைலாஸாசலகம்தராலயகரீ கௌரீ உமாஶம்கரீ கௌமாரீ நிகமார்த கோசரகரீ ஓம் கார …

Continue reading

Annapurna stotram lyrics in kannada

sri annapoorani stotram lyrics in english

ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಷಕಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ನಾನಾರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜ ಕುಂಭಾಂತರೀ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಗರುವಾಸಿತಾರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕನಿಷ್ಟಾಕರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಕರೀ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಕೈಲಾಸಾಚಲಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಉಮಾಶಂಕರೀ ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಗೋಚರಕರೀ ಓಂ ಕಾರ …

Continue reading