SrIdEvi stutiH lyrics in tamil

யா தேவீ ஸர்வ பூதேஷு விஷ்ணுமாயேதி ஶப்திதா நமஸ்தஸ்தை நமஸ்தஸ்தை நஸ்தஸ்தை நமோ நமஃ யா தேவீ ஸர்வபூதேஷு புத்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்தை நமஸ்தஸ்தை நமோ நமஃ யா தேவீ ஸர்வ பூதேஷு ஶக்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்தை நமஸ்தஸ்தை நமோ நமஃ யா தேவீ ஸர்வணூதேஷுஶாம்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்தை நமஸ்தஸ்தை நஸ்தஸ்தை நமோ நமஃ யா தேவீ ஸர்வபூதேஷ்டு ஶ்ரத்தாரூபேண ஸம்ஸ்திதா யா தேவீ ஸர்வ பூதேஷு காம்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா …

Continue reading

SrIdEvi stutiH lyrics in telugu

యా తేవీ సర్వ పూతేషు విష్ణుమాయేతి శప్తితా నమస్తస్తై నమస్తస్తై నస్తస్తై నమో నమః యా తేవీ సర్వపూతేషు పుత్తిరూపేణ సమ్స్తితా నమస్తస్తై నమస్తస్తై నమో నమః యా తేవీ సర్వ పూతేషు శక్తిరూపేణ సమ్స్తితా నమస్తస్తై నమస్తస్తై నమో నమః యా తేవీ సర్వణూతేషుశామ్తిరూపేణ సమ్స్తితా నమస్తస్తై నమస్తస్తై నస్తస్తై నమో నమః యా తేవీ సర్వపూతేష్టు శ్రత్తారూపేణ సమ్స్తితా యా తేవీ సర్వ పూతేషు కామ్తిరూపేణ సమ్స్తితా …

Continue reading

SrI dEvInamanaM stotram lyrics in kannada

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ ೭ಸ್ತುತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೇ ಶನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ

Continue reading

SrIdEvi stutiH lyrics in hindi

या देवी सर्व भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्दिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्वणूतेषुशांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै नमस्तस्तै नस्तस्तै नमो नमः या देवी सर्वभूतेष्टु श्रद्थारूपेण संस्थिता या देवी सर्व भूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता …

Continue reading

SrIdEvi stutiH lyrics in kannada

ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ದಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಣೂತೇಷುಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಮಸ್ತಸ್ತೈ ನಸ್ತಸ್ತೈ ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಥಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ …

Continue reading

Devi stotram lyrics in telugu

ప్రాతః స్మరామి శరతిమ్తుకరోజ్వలాపామ్ సత్రత్నవత్సకలకుమ్టలహారశోపామ్ తివ్యాయుతోర్జితసునీల సస్రహస్తామ్ రక్తోత్వలాపచరణామ్ పవతీమ్ పరేశామ్ ప్రాతర్నమామి మహిషాసుర చమ్టముమ్ట శుమ్పాసురప్రముకతైత్య వినాశతక్షామ్ ప్రహ్మెఈమ్త్రరుత్రమునిమోహనశీలలీలామ్ చమ్టీమ్ సమస్తసురమూర్తి మనేకరూపామ్ ప్రాతర్పజామి పజతామకిలార్తతాత్రీమ్ తాత్రీమ్ సమస్తకతామ్ తురితాపహమ్త్రీమ్ సమ్సారపమ్తనవిమోచనహేతు పూతామ్ మాయామ్ పరామ్ సమతికమ్య పరస్య విష్టోః శ్లోకత్రయమితమ్ తేవ్యాశ్చమ్టికాయాః పటేన్నరః సర్వాన్యామానవాప్నోతి విష్ణులోకే మహీయతే  

Continue reading

Devi stotram lyrics in tamil

ப்ராதஃ ஸ்மராமி ஶரதிம்துகரோஜ்வலாபாம் ஸத்ரத்நவத்ஸகலகும்டலஹாரஶோபாம் திவ்யாயுதோர்ஜிதஸுநீல ஸஸ்ரஹஸ்தாம் ரக்தோத்வலாபசரணாம் பவதீம் பரேஶாம் ப்ராதர்நமாமி மஹிஷாஸுர சம்டமும்ட ஶும்பாஸுரப்ரமுகதைத்ய விநாஶதக்ஷாம் ப்ரஹ்மெஈம்த்ரருத்ரமுநிமோஹநஶீலலீலாம் சம்டீம் ஸமஸ்தஸுரமூர்தி மநேகரூபாம் ப்ராதர்பஜாமி பஜதாமகிலார்ததாத்ரீம் தாத்ரீம் ஸமஸ்தகதாம் துரிதாபஹம்த்ரீம் ஸம்ஸாரபம்தநவிமோசநஹேது பூதாம் மாயாம் பராம் ஸமதிகம்ய பரஸ்ய விஷ்டோஃ ஶ்லோகத்ரயமிதம் தேவ்யாஶ்சம்டிகாயாஃ படேந்நரஃ ஸர்வாந்யாமாநவாப்நோதி விஷ்ணுலோகே மஹீயதே

Continue reading

Devi stotram lyrics in hindi

प्रातः स्मरामि शरदिंदुकरोज्वलाभां सद्रत्नवत्सकलकुंडलहारशोभां दिव्यायुधोर्जितसुनील सस्रहस्तां रक्तोत्वलाभचरणां भवतीं परेशां प्रातर्नमामि महिषासुर चंडमुंड शुंभासुरप्रमुखदैत्य विनाशदक्षां ब्रह्मॆईंद्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलां चंडीं समस्तसुरमूर्ति मनेकरूपां प्रातर्भजामि भजतामखिलार्थदात्रीं धात्रीं समस्तगतां दुरितापहंत्रीं संसारबंधनविमोचनहेतु भूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्टोः श्लोकत्रयमिदं देव्याश्चंडिकायाः पठेन्नरः सर्वान्यामानवाप्नोति विष्णुलोके महीयते

Continue reading

Devi stotram lyrics in kannada

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶರದಿಂದುಕರೋಜ್ವಲಾಭಾಂ ಸದ್ರತ್ನವತ್ಸಕಲಕುಂಡಲಹಾರಶೋಭಾಂ ದಿವ್ಯಾಯುಧೋರ್ಜಿತಸುನೀಲ ಸಸ್ರಹಸ್ತಾಂ ರಕ್ತೋತ್ವಲಾಭಚರಣಾಂ ಭವತೀಂ ಪರೇಶಾಂ ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಚಂಡಮುಂಡ ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಮುಖದೈತ್ಯ ವಿನಾಶದಕ್ಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೆಈಂದ್ರರುದ್ರಮುನಿಮೋಹನಶೀಲಲೀಲಾಂ ಚಂಡೀಂ ಸಮಸ್ತಸುರಮೂರ್ತಿ ಮನೇಕರೂಪಾಂ ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಭಜತಾಮಖಿಲಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಸಮಸ್ತಗತಾಂ ದುರಿತಾಪಹಂತ್ರೀಂ ಸಂಸಾರಬಂಧನವಿಮೋಚನಹೇತು ಭೂತಾಂ ಮಾಯಾಂ ಪರಾಂ ಸಮಧಿಗಮ್ಯ ಪರಸ್ಯ ವಿಷ್ಟೋಃ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚಂಡಿಕಾಯಾಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ಸರ್ವಾನ್ಯಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ

Continue reading