shri vishnu stotram lyrics in english

santakaram bhujagasayanam padmanbham suresam viswakaram gaganasadrisam meghavarnam subhangam ! lakshmi kantam kamalanayanam yogihriddhyangamyam vande visnum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham !! sasankhachakram sakiritakundalam sapitavastram sarasiruhekshanam ! saharavakshasthala koustubhasriyam namami visnum sirasa chaturbhujam !!

Continue reading

sankatnashan ganesha stotram lyrics in english

. praNamya SirasA dEvaM gaurIputraM vinAyakaM ! BaktAvAsaM smarEnitya mAyuH kAmArthasiddhayE !! prathamaM vakratunDaM cahEkadantaM dwitIyakaM ! tRitiyaM kriSNapingAkShaM gajavaktraM chaturthakaM !! laMbOdaraM pancamaM cha SaSThaM vikaTamEva cah  ! saptamaM viGnarAjaM cha dhUmravarNaM tathASTakaM !! navamaM PhAlachandram cha daSamaM tu vinAyakaM ! EkAdaSaM gaNapatiM dwAdaSaM tu gajAnanaM !! dwAdaSaitAninAmAni trisandhyaM …

Continue reading