shiva stotram lyrics in english

11

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda priyaam ! vande bhakta janaashrayam cha varadam vande shivam shankaram !! With meanings .  Igreet (offer namaskara ) Shambhu, umapathi, the preceptor of Gods, the creator of this world. My …

Continue reading

bhaja govindam stotram lyrics in english

krishna1

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim maasi vitrs nam yada-labhase nijakarmopattam vittam tena vinodaya chittam nari-stanabhara-nabhidesam drstva ma ga mohavesam etanmamsa-vasadi-vikaram manasi vichintaya varam varam nalini-dala-gata-jala-matitaralam tadvat-jivitamatisaya-chapalam viddhi vyaddhy-abhimana-grastam lokam sokahatam cha samastam yavad vittoparjana-sakta- stavad …

Continue reading

navagraha stotram lyrics in english

8

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! 3 dha ranigarbhasambhutam vidyutkanti samaprabham kumaram saktihastam ! tam mangalam pranamamyaham !! 4  priyangu kalikasyamaam rupenapratimam budham ! saumyam soumyagunopetam tam budham pranamamyaham !1 5  devamam cha risinam cha gurum …

Continue reading

sri venkateswara stotram lyrics english

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala souryanidhe paripalaya mam vrisasailapate !! 3  ativelataya tava durvisahai ranuvelakritairaparadhasataihi ! bharitam twariam vrisasailpate paraya kripaya paripahi hare !! 4  adhivenkatasailamudaramate rjanatabhimatadhikadanaratat ! paradevataya gaditannigamaihi kamaladayitanna param kalaye !! 5 …

Continue reading

Surya dwadasa nama stotram lyrics in english

(prayer to Lord surya with twelue names ) Om  Mitraaya  namaha Om ravaye namaha Om  Suryaya namaha Om  bhaavane namaha Om  khagaaye namaha Om pooshne namaha Om hiranyagarbhaaya namaha Om mareechiye namaha Om adityaaya namaha  Om savithre namaha Om  srkaaye namaha Om bhaaskaraya namaha With   meanings  . join both …

Continue reading