sri venkateswara stotram lyrics english

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala souryanidhe paripalaya mam vrisasailapate !! 3  ativelataya tava durvisahai ranuvelakritairaparadhasataihi ! bharitam twariam vrisasailpate paraya kripaya paripahi hare !! 4  adhivenkatasailamudaramate rjanatabhimatadhikadanaratat ! paradevataya gaditannigamaihi kamaladayitanna param kalaye !! 5 …

Continue reading

Surya dwadasa nama stotram lyrics in english

(prayer to Lord surya with twelue names ) Om  Mitraaya  namaha Om ravaye namaha Om  Suryaya namaha Om  bhaavane namaha Om  khagaaye namaha Om pooshne namaha Om hiranyagarbhaaya namaha Om mareechiye namaha Om adityaaya namaha  Om savithre namaha Om  srkaaye namaha Om bhaaskaraya namaha With   meanings  . join both …

Continue reading

ketu kavacham stotram lyrics in english

nava

1   ketum  karalavadanam chitravarnam kiritinam ! pranamami sada devam dhwajakaram graheswaram !!  2 chitravarnah sirah patu phalam me dhumravarnakaha ! patu netre pingalakshaha sruti me raktalochanaha !! 3  ghranam patu survarnabhaha dwibhujam simhikasutaha ! patu kantham cha me ketuhu skandhou patu grahadhipaha !! 4  hastou patu surasresthaha  kukshim patu …

Continue reading

sanaischarastottara namavali lyrics in english

10

om sanaischaraya namaha sanataya namaha sarvabhistpradayine namaha saranyaya namaha varenyaya namaha sarvesaya namaha soumyaya namaha suravandyaya namaha suralokaviharine namaha sukhasanopavistaya namaha !! sundaraya namaha ghanaya namaha ghanarupaya namaha ghanabharanadharine namaha ghanasarvilepanaya namaha khadyotaya namaha mandaya namaha mandachestaya namaha mahaniyagunatmane namaha martyapavanapadaya namaha mahesaya namaha chayaputraya namaha sarvaya namaha saratuniradharine namaha …

Continue reading

sri rama ashtakam stotra lyrics in english

rama

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam !! 4 sahaprapanchakalpitam hyanamarupa vastavam ! nirakritim niramayam bhajeha ramamadwatam !! 5  nis prapancha nirvikalpa nirmalam niramayam !   chidekarupa …

Continue reading