sri rama ashtakam stotra lyrics in english

rama

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam !! 4 sahaprapanchakalpitam hyanamarupa vastavam ! nirakritim niramayam bhajeha ramamadwatam !! 5  nis prapancha nirvikalpa nirmalam niramayam !   chidekarupa…

Continue reading

rahu stotram lyrics in english

9

1  rahurdanavamantri cha simhika chittanandanaha ! ardhakayah sada krodhi chandradityavimardanaha !! 2  roudro rudrapriyo daityaha swarbhanur bhanubhitidaha ! graharajaasudhapayi rakatithyabhilasakaha !! 3  kaladristihi kalarupaha srikantha hridayasrayaha ! vidhuntudaha saimlikeyo ghorarupo mahabalaha !! 4  grahapidakaro damstri raktanetro mahadaraha ! panchavimsati namani smritwa rahum sada naraha !! 5  yah pateth mahatipida tasya…

Continue reading

navagraha stotram lyrics in english

8

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! 3 dha ranigarbhasambhutam vidyutkanti samaprabham kumaram saktihastam ! tam mangalam pranamamyaham !! 4  priyangu kalikasyamaam rupenapratimam budham ! saumyam soumyagunopetam tam budham pranamamyaham !1 5  devamam cha risinam cha gurum…

Continue reading

shiva stotram lyrics in english

11

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda priyaam ! vande bhakta janaashrayam cha varadam vande shivam shankaram !! With meanings .  Igreet (offer namaskara ) Shambhu, umapathi, the preceptor of Gods, the creator of this world. My…

Continue reading

bhaja govindam stotram lyrics in english

krishna1

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim maasi vitrs nam yada-labhase nijakarmopattam vittam tena vinodaya chittam nari-stanabhara-nabhidesam drstva ma ga mohavesam etanmamsa-vasadi-vikaram manasi vichintaya varam varam nalini-dala-gata-jala-matitaralam tadvat-jivitamatisaya-chapalam viddhi vyaddhy-abhimana-grastam lokam sokahatam cha samastam yavad vittoparjana-sakta- stavad…

Continue reading