shri datta stotram lyrics in english

sri danesaya namaha ! sri saraswatyai namaha sripadavallabha- nrisimha saraswati sri guru dattareyaya namaha !! 1  dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharam vande smartagami sa no s vatu !! 2  dinabandhum kripasindhum sarvakarana-karanam ! sarvarakshakaram vande smartagami      !! 3  saranagata dinartaparitranaparayanam ! narayanam vibhum vande amartagami !! 4 …

Continue reading

sri venkateswara stotram lyrics english

1  kkamalakuchachuchuka kunkumato niyatarunitatulanilatano ! kamalayatalochana lokapate vijayibhava venkatasailapate !! 2  sa chaturmukha sanmukha panchamukha pramukhakhila daivatamoulimane ! -saranagata vatsala souryanidhe paripalaya mam vrisasailapate !! 3  ativelataya tava durvisahai ranuvelakritairaparadhasataihi ! bharitam twariam vrisasailpate paraya kripaya paripahi hare !! 4  adhivenkatasailamudaramate rjanatabhimatadhikadanaratat ! paradevataya gaditannigamaihi kamaladayitanna param kalaye !! 5 …

Continue reading

vishnu smaranam in English

dhyeyaH sadA savitRumanDalamadhyavartI ! nArAyaNaHa sarasijAsana sanniviShTHu !! keyUravAn makarakunDalavAn kirITI ! hArI hIraNmayavapuHa dhRutaShanKachakraH !! SAntAkAraM BujagaShayanaM padmanABaM surEShaM ! viShvAdharaM gaganasadRuShaM mEGavarNaM ShuBAngaM !! lakShmIkAntaM kamalanayanaM yOgihRuddyAnagamyaM ! vandE viShNuM BavaBayaharaM sarRvalOkaikanAthaM !!

Continue reading

narayani stuti lyrics in tamil

ஸர்வமம்கலமாம்கல்யே ஶிவே ஸர்வார்த ஸாதகெ ஶரண்யேத்ர்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி விநாஶாநாம் ஶக்திபூதே ஸநாதநி குணாஶ்ரயே குணமயே நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே ஶரணாகததீநார்தபுரித்ராணபராயணீ ஸர்வஸ்யார்திஹரே தேவி நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே க்ருஹீதோக்ரஹமஹாசக்ரே தம்ஷ்ட்ரோத்த்ருதவஸும்தரே வராஹரூபிணி ஶிவே நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே ஶிவதூதீஸ்வரூபேண ஹததைத்யமஹாபலே கோரரூபேமஹாராவே நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே தம்ஷ்ட்ராகராலவதநே ஶிரோமாலாவிபூஷணெ சாமும்டே மும்டமதநே நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே லக்ஷ்மீலஜ்ஜே மஹாவித்யே ஶ்ரத்தேபுஷ்டிஸ்வதே த்ருவே மஹாராத்ரி மஹாவித்யே நாராயணி நமோ௭ஸ்துதே மேதே ஸரஸ்வதி வரே பூதி …

Continue reading