Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

बुधस्तोत्र

प्रियंगु कलिकाश्यामं !
रूपेणाऽप्रतिमं बुधं !!
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं !
तं बुधं प्रणमाम्यहम् !!

Related Posts

 • ಬುಧಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾಶ್ಯಾಮಂ ! ರೂಪೇಣಾಽಪ್ರತಿಮಂ ಬುಧಂ !! ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಗುಣೋಪೇತಂ ! ತಂ ಬುಧಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ !!
  Tags: stotram, graha, lyrics, kannada, budha, mantra, stotra, hindi, budh, grah
 • priyangu kalikAShyAmaM ! rUpeNA pratimaM budhaM !! saumyaM saumyaguNopetaM ! taM budhaM praNamAmyaham !!
  Tags: stotram, graha, lyrics, english, budha, budh, stotra, kannada, mantra
 • 1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! 3 dha ranigarbhasambhutam vidyutkanti samaprabham kumaram saktihastam ! tam mangalam pranamamyaham !! 4  priyangu kalikasyamaam rupenapratimam budham ! saumyam soumyagunopetam tam budham pranamamyaham !1 5  devamam cha risinam cha gurum kanchana sannibham ! buddhibhutam trilokesam…
  Tags: english, lyrics, stotram, navagraha
 • asya sri budhapanchavimsatinama stotrasya, prajapatih risihi trist up chandaha , budho devata 1 budhaprityartham jape viniyogaha budho buddhimatam srestho buddhidata dhanapradaha ! priyangukalika syamaha kanjanetro manoharah !! 2 grihopamo rouhine yo nakshatrese dayakaraha ! viruddhakaryahanta cha soumyo buddhivivardhanaha !! 3 chandratmajo visnurupi jnanijno jnaninayakaha ! grahapdaharo dara putra dhanya pasupradha !! 4 lokapriyah sowmyamurtirgunado gunivatsalaha…
  Tags: stotram, lyrics, english, sholka, budha
 • बृहस्पति स्तोत्र देवानांच ऋषीणौंच गुरुं कांचन सन्निभं ! बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामी बृहस्पति !!
  Tags: तं, lyrics, stotram, hindi, stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>