Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

shiva dhyana slokas in kannada

Kannada

ಶಿವಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ರಜತಗಿರಿನಿಭಂ,ಚಾರುಚಂದ್ರಾವತಂಸಂ ರತ್ನಾಕಲ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ಪರಶುಮೃಗವರಾ ಭೀತಿಹಸ್ತಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್, ಪದ್ಮಾಸೀನಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸ್ತುತಮಮರಗಣೈ ರ್ವ ಘ್ರಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂ ವಿಶ್ವಂವಂದ್ಯಂ ನಿಖಿಲಭಯ ಹರಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ Related Postsshiva stotram lyrics in englishjyatirmatraswarupaya nirmalajnana chakshuse ! namah sivaya santaya brhmane lingamurtaye !!Tags: shiva, slokas, shivshiva dhyana slokas in englishShivadhyAna dhyAyEnnityaM mahESaM rajatagiriniBaM,chAruchandrAvataMsaM ratnAkalpOjjvalAngaM paraShumRugavarA BItihastaM prasannam, padmAsInaM samantAt stutamamaragaNai vraiGrakRuttiM vasAnaM, viShvAdyaM viShvaMvandyaM niKilaBaya haraM panchavaktraM trinEtraMTags: slokas, dhyana, shiva, shivvishnu smaranam in EnglishdhyeyaH sadA savitRumanDalamadhyavartI ! …Read the Rest

sri raghavendra stotra lyrics in kannada

Kannada

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ! ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ! ! ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಃ ಸಕಲ ಪ್ರದಾತಾ ಸ್ವಪಾದ ಕಂಜದ್ವಯಭಕ್ತಿಮಧ್ಬ್ಯಃ …Read the Rest

vishnu stotram lyrics in english

vishnu stotram lyrics in english
Vishnu

Sashankha Chakram Sakireeta kunalam !! Sa peetavastram Saraseeruhekshanam !! Sa haara vakshasthala Kausthubhaam Sriyam ! Namaami vishnum Shirasaa namaami !! …Read the Rest

To ward off bad dreams

To ward off bad dreams
Slokas for Kids

Rama Skanda hanumantam vainateyam vrukodaram Shayana yah smaren nityam duhswapnah tasya nasyati Related PostsVishnu slokas in english with MeaningsLord Vishnu …Read the Rest

Durga sloka in english with meanings

Durga sloka in english with meanings
Durga

Durga symbolizes the power of the Supreme Being that maintains moral order and justice in the universe. Durga is also …Read the Rest

SLOKA TO RECITE BEFORE OUR JOURNEY

SLOKA TO RECITE BEFORE OUR JOURNEY
Slokas for Kids

Vanamali Gadi Sharangee Changee chakreecha Nandaki Sriman NarayanoVishnur Vasudevobi Rakshatu Lord Narayana who also took the form of Krishna! Who …Read the Rest

surya stotram lyrics in english

surya stotram lyrics in english
English

udaye brahma swaroopayaam madhyanhetu maheshwaraha ! astamaane swayam vishnu trayee moorty divakaraha !! With meanings .  Divaakara is another name …Read the Rest

sri vidyalakshmi stotram lyrics in english

English

praNata surESwari BhAriti BhArgavi SOkavinASini ratnamayE ! maNimaya BhUSita karNa viBhUSaNa SAnti samAmRita hAsya muKhE  !! navanidhidAyini kalimalahAriNi kAmita Phalaprada …Read the Rest

guru stotram lyrics in english

English

gurur brahma gurur visnuhu gurudevo maheswaraha ! gurussakshat param brahma tasmai sri guruve namaha !! Related Postssri dakshinamurthy stotram lyrics …Read the Rest

Best Lord Shiva Bhajan

Songs

Lovely and best Best Lord Shiva Bhajan. Listen to this exclusive and cool Lord Shiva song. Presented by— ( Related …Read the Rest