Sri mahishasura mardini stotram lyrics in tamil

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

Your ads will be inserted here byEasy Plugin for AdSense.Please go to the plugin admin page toPaste your ad code OR Suppress this ad slot. அயி கிரிநம்திநி நம்ததமேதிநி விஶ்வவிநோதிநி நம்தநுதே கிரவர விம்த்ய ஶிரோதிநிவாஸிநி விஷ்ணுவிலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே பகவதி ஹே ஶிதிகம்டகுடும்பிநி பூரிகுடும்பிநி பூரிக்ருதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்திநி ரம்ய கபர்திநி ஶைலஸுதே ஆயி ஜகதம்ப மதம்ப …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in hindi

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

Your ads will be inserted here byEasy Plugin for AdSense.Please go to the plugin admin page toPaste your ad code OR Suppress this ad slot. अयि गिरिनंदिनि नंदतमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकंठकुटुंबिनि भूरिकुटुंबिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते आयि जगदंब मदंब …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in kannada

SrI  mahiShAsuramardinI   stOtraM

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಗಿರವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಅಯಿ ರವಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ …

Continue reading

sri ramasmaranam stotram lyrics in english

ramayan

sri raghavam dasarathatmajamaprameyam sitapatim raghukulanvayaratnadipam ! ajanubahumaravindadalayataksham ramam nisacharavinasakaram namami !! Related Postssri raghavendra prarthanam stotram lyrics in englishpujyaya raghavendraya satyadharmarataya cha ! bhajatam kalpavrikshaya namatam kamadhenave!!Tags: stotram, lyrics, english, sri, download, sloka, mpTULASI SLOKA1) namah tulasi kalyaaNi namo vishnu priye shubhe namo moksha pradaayike devi namaH sampatpradaayike Salutations to …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in telugu

dEvI  stOtraM

నారత ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజకన్నాత సమ్శయోస్తి మమ ప్రపో చతుష్పష్టికలాపిజ్ఞపాతకాత్యోకవిత్వర ముచ్యేత కేన పుణ్యేన ప్రహ్మ రూపః కతమ్ పవేత్ తేహశ్య తేవతారూపో మమ్త్రరూపో విశేషతః కర్మ తచ్చోతుమిచ్చామి న్యాసమ్ చ వితిపూర్వకమ్ రుషిశ్చమ్తో౭తితైవమ్ చ త్యానమ్ చ వితిత్ప్రపో శ్రీ నారాయణ ఉవాచ అస్త్యేకమ్ పరమమ్ కుహ్యమ్ కాయత్రీ వచనమ్ తతా పటనాత్తారణాన్మర్త్యః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే సర్వన్కామానవాప్నోతి టెవీరూపశ్చచాయతే కాయత్రీ కవచస్యాస్య ప్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః రుషయో రుక్యజుస్సామాతర్వ శ్పమ్తామ్సి నారత …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in tamil

dEvI  stOtraM

நாரத உவாச ஸ்வாமிந் ஸர்வஜகந்நாத ஸம்ஶயோஸ்தி மம ப்ரபோ சதுஷ்பஷ்டிகலாபிஜ்ஞபாதகாத்யோகவித்வர முச்யேத கேந புண்யேந ப்ரஹ்ம ரூபஃ கதம் பவேத் தேஹஶ்ய தேவதாரூபோ மம்த்ரரூபோ விஶேஷதஃ கர்ம தச்சோதுமிச்சாமி ந்யாஸம் ச விதிபூர்வகம் ருஷிஶ்சம்தோ௭திதைவம் ச த்யாநம் ச விதித்ப்ரபோ ஶ்ரீ நாராயண உவாச அஸ்த்யேகம் பரமம் குஹ்யம் காயத்ரீ வசநம் ததா படநாத்தாரணாந்மர்த்யஃ ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே ஸர்வந்காமாநவாப்நோதி டெவீரூபஶ்சசாயதே காயத்ரீ கவசஸ்யாஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வராஃ ருஷயோ ருக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வ ஶ்பம்தாம்ஸி நாரத …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in hindi

dEvI  stOtraM

नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोस्ति मम प्रभो चतुष्पष्टिकलाभिज्ञपातकाद्योगविद्वर मुच्येत केन पुण्येन ब्रह्म रूपः कथं भवेत् देहश्य देवतारूपो मंत्ररूपो विशेषतः कर्म तच्छोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकं ऋषिश्छंदो७धिदैवं च ध्यानं च विधित्प्रभो श्री नारायण उवाच अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्री वचनं तथा पठनाद्धारणान्मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वन्कामानवाप्नोति डॆवीरूपश्चचायते गायत्री कवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्व श्फंदांसि नारद …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in kannada

dEvI  stOtraM

ನಾರದ ಉವಾಚ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ ಚತುಷ್ಪಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞಪಾತಕಾದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ ಮುಚ್ಯೇತ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ದೇಹಶ್ಯ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ ಕರ್ಮ ತಚ್ಛೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ ಋಷಿಶ್ಛಂದೋ೭ಧಿದೈವಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿತ್ಪ್ರಭೋ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ಅಸ್ತ್ಯೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ವಚನಂ ತಥಾ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಡೆವೀರೂಪಶ್ಚಚಾಯತೇ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಶ್ಫಂದಾಂಸಿ ನಾರದ …

Continue reading

Gayatri stotram lyrics in telugu

gayatri

పక్తానుకమ్పిన్ సర్వజ్ఞ హ్రుతయమ్ పాపనాశనమ్ కాయత్ర్యా కతితమ్ తస్మాత్కాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరయ శ్రీ నారాయణ ఉవచ ఆతిశక్తే జకన్మాతర్పక్తానుక్రహకారిణి సర్వత్ర వ్యాపికే౭నమ్తే త్రిసమ్త్యే తే నమో ౭స్తుతే త్వమేత సమ్త్యా కాయత్రీ సావిత్రి చ సరస్వతి ప్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌత్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతారా ప్రాతర్పాలా చ మత్యాహ్నే యౌవనస్తాపవేత్పునుః వ్రుత్తాసాయమ్ పకవతీ చిమ్త్యతే మునిపిః సతా హమ్సస్తాకరుటారూటా తతా వ్రుషపవాహిని రుక్వేతాత్యాయినీ పూమౌ త్రుశ్యతే యా తపస్విపిః యజుర్వేతమ్ …

Continue reading