Anjaneya stotram lyrics in english

Manojavam maaruta tulya vegam jitendriyam Buddhimataam  varishtam ! vaataatmajam  vaanarayoothe mukhyam Sri Rama Dootam Sharanam Prapadya !! With  Meanings .  Lord Anjaneya moves faster than the wind or even faster than fast occuring thoughts. He has control over his sense organs . He is wise and full of self control…

Continue reading

Sloka for Mangal Aarti

arti

1) Karpoora Gauram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendra Haram Sada Vasantam Hridayaravinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami I salute to the merciful Bhava (i.e. Shiva) who is with his consort Parvati,Adorned with the necklace of the serpant 2) Mangalam Bhagavan Vishnum Mangalam Garudadhwajah Mangalam Pundareekaksham Mangalayatano Harih All auspiciousness to God Vishnu…

Continue reading

shri datta stotram lyrics in english

sri danesaya namaha ! sri saraswatyai namaha sripadavallabha- nrisimha saraswati sri guru dattareyaya namaha !! 1  dattatreyam mahatmanam varadam bhaktavatsalam ! prapannartiharam vande smartagami sa no s vatu !! 2  dinabandhum kripasindhum sarvakarana-karanam ! sarvarakshakaram vande smartagami      !! 3  saranagata dinartaparitranaparayanam ! narayanam vibhum vande amartagami !! 4…

Continue reading

sri rama ashtakam stotra lyrics in english

rama

1   bhaje visesasundaram samastapapakhandanam !   swabhaktachittaranjanam sadaiva ramamadwayam !! 2  jatakalapasobhitam samasta papanasakam ! swabhaktabhitbhanjanam bhajeha ramamadwayam !! 3  nijaswarupabodhakam kripakaram bhavapaham ! samam sivam niranjanam bhajeha ramamadwayam !! 4 sahaprapanchakalpitam hyanamarupa vastavam ! nirakritim niramayam bhajeha ramamadwatam !! 5  nis prapancha nirvikalpa nirmalam niramayam !   chidekarupa…

Continue reading

chndrasyastavimsati stotam lyrics in english

2

asya sree chandrasyastavimsati stotrasya gautamo risihi somo devata virat chandaha chandra preetyarthe  jape viniyogaha ! chandrasya srinu namani subhadani maheepatel yani srutwanaro duhkhanmuchyate natrasmsayaha !! sudhakarascha, somascha glourabjah kumudapriyaha lokapriyah -subhrabhanuschandrama rohineepatihi !! sasee himakaro raja dwijarajo nisakaraha ! atreya lnduh seetamsurosadheesah kalanidhihi !! jaivatriko ramabhrata ksheerodarnava sambhavaha ! nakshatranayakah-sambhuh-…

Continue reading