narayani stuti lyrics in kannada

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪುರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೀ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಗೃಹೀತೋಗ್ರಹಮಹಾಚಕ್ರೇ ದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತವಸುಂದರೇ ವರಾಹರೂಪಿಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಶಿವದೂತೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಹತದೈತ್ಯಮಹಾಬಲೇ ಘೋರರೂಪೇಮಹಾರಾವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನೇ ಶಿರೋಮಾಲಾವಿಭೂಷಣೆ ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಥನೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಜ್ಜೇ ಮಹಾವಿತ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧೇಪುಷ್ಟಿಸ್ವಧೇ ಧ್ರುವೇ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ೭ಸ್ತುತೇ ಮೇಧೇ ಸರಸ್ವತಿ ವರೇ ಭೂತಿ …

Continue reading

annapurna stotram lyrics in telugu

downloadannapurna stotram lyrics in hindi

శ్రీమత్ శమ్కరచార్య విరచిత అన్నపూర్ణాష్షకమ్ నిత్యానమ్తకరీ వరాపయకరీ సౌమ్తర్యరత్నాకరీ నిర్తూతాకిల కోరపావనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ ప్రాలేయాచల వమ్శపావనకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ నానారత్న విచిత్రపూషణకరీ హేమామ్పరాటమ్పరీ ముక్తాహారవిలమ్పమానవిలసత్వక్షోజ కుమ్పామ్తరీ కాశ్మీరా కరువాసితారుచికరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ యోకానమ్తకరీ రిపుక్షయకరీ తర్మైకనిష్టాకరీ చమ్త్రార్కానలపాసమానలహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃపలకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ కైలాసాచలకమ్తరాలయకరీ కౌరీ ఉమాశమ్కరీ కౌమారీ నికమార్త కోచరకరీ ఓమ్ కార …

Continue reading

Annapurna stotram lyrics in tamil

downloadannapurna stotram lyrics in hindi

ஶ்ரீமத் ஶம்கரசார்ய விரசித அந்நபூர்ணாஷ்ஷகம் நித்யாநம்தகரீ வராபயகரீ ஸௌம்தர்யரத்நாகரீ நிர்தூதாகில கோரபாவநகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ ப்ராலேயாசல வம்ஶபாவநகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ நாநாரத்ந விசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ முக்தாஹாரவிலம்பமாநவிலஸத்வக்ஷோஜ கும்பாம்தரீ காஶ்மீரா கருவாஸிதாருசிகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ யோகாநம்தகரீ ரிபுக்ஷயகரீ தர்மைகநிஷ்டாகரீ சம்த்ரார்காநலபாஸமாநலஹரீ த்ரைலோக்ய ரக்ஷாகரீ ஸர்வைஶ்வர்யகரீ தபஃபலகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ கைலாஸாசலகம்தராலயகரீ கௌரீ உமாஶம்கரீ கௌமாரீ நிகமார்த கோசரகரீ ஓம் கார …

Continue reading

ಶ್ರ‍ೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾತೈ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ …

Continue reading

Annapurna stotram lyrics in hindi

श्रीमत् शंकरचार्य विरचित अन्नपूर्णाष्षकम् नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचल वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी मुक्ताहारविलंबमानविलसद्वक्षोज कुंभांतरी काश्मीरा गरुवासितारुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी योगानंदकरी रिपुक्षयकरी धर्मैकनिष्टाकरी चंद्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्य रक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकंदरालयकरी गौरी उमाशंकरी कौमारी निगमार्थ गोचरकरी ओं कार …

Continue reading

Annapurna stotram lyrics in kannada

sri annapoorani stotram lyrics in english

ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಷಕಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ನಾನಾರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಮಾನವಿಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜ ಕುಂಭಾಂತರೀ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಗರುವಾಸಿತಾರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕನಿಷ್ಟಾಕರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಭಾಸಮಾನಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಕರೀ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ಕೈಲಾಸಾಚಲಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ ಉಮಾಶಂಕರೀ ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಗೋಚರಕರೀ ಓಂ ಕಾರ …

Continue reading

Meditation On Lord Dattatreya with meanings

Maalaakamandalu dharah karapadmayugme Madhyastha paaniyugale damarutrishoolam; Adhyastha urdhva karayoh shubha shankhachakre Vande tamatrivaradam bhujashatkayuktam. MEANING: I meditate on Lord Dattatreya, the son of Atri, who has six hands, who holds the rosary and water-vessel in two hands, with damaru and spear in the other two hands, and with conch and …

Continue reading

Meditation On Sri Shankaracharya with meanings

Padmaaseenam prashantamyamaniratamaanan gaari tulya prabhaavam, Phaale bhasmaankitaam bhasmita rujira mukhaam bhojanindeevaraaksham; Kambugreevam karaabhyaam avidtamurulasatpustakam jnaanamudraam, Vandyam geervaana mukhyair natajana varadam bhaavaye shankaraaryam. MEANING: I meditate on Sri Shankaracharya who is seated in the lotus posture with Jnanamudra, who is calm, endowed with virtues like Yama, Niyama, etc., whose glory is …

Continue reading

Meditation on lord shiva prayer with meanings

Shaantam padmaasanastham shashadharamakutam panchavaktram trinetram, Shoolam vajram cha khadgam parashumabhayadam dakshinaange vahantam; Naagam paasham cha ghantaam damaruka sahitam chaankusham vaamabhaage, Naanaalankaara deeptam sphatika maninibham paarvateesham namaami. MEANING: I prostrate myself before the five-faced Lord of Parvati, who is adorned with various ornaments, who shines like the crystal jewel, who is …

Continue reading