Sri mahishasura mardini stotram lyrics in telugu

అయి కిరినమ్తిని నమ్తతమేతిని విశ్వవినోతిని నమ్తనుతే కిరవర విమ్త్య శిరోతినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే పకవతి హే శితికమ్టకుటుమ్పిని పూరికుటుమ్పిని పూరిక్రుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్తిని రమ్య కపర్తిని శైలసుతే ఆయి జకతమ్ప మతమ్ప కతమ్ప వనప్రియవాసిని హాసరతే శికరి శిరోమణి తుమ్కహిమాలయ శ్రుమ్క నిజాలయ మత్యకతే మతుమతురే మతుకైటపపమ్జిని కైటపపమ్జిని రాసరతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్తిని రమ్య కపర్తిని శైలసుతే అయి రవణతుర్మత శత్రువతోతిత తుర్తర నిర్జర …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in tamil

அயி கிரிநம்திநி நம்ததமேதிநி விஶ்வவிநோதிநி நம்தநுதே கிரவர விம்த்ய ஶிரோதிநிவாஸிநி விஷ்ணுவிலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே பகவதி ஹே ஶிதிகம்டகுடும்பிநி பூரிகுடும்பிநி பூரிக்ருதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்திநி ரம்ய கபர்திநி ஶைலஸுதே ஆயி ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப வநப்ரியவாஸிநி ஹாஸரதே ஶிகரி ஶிரோமணி தும்கஹிமாலய ஶ்ரும்க நிஜாலய மத்யகதே மதுமதுரே மதுகைடபபம்ஜிநி கைடபபம்ஜிநி ராஸரதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுரமர்திநி ரம்ய கபர்திநி ஶைலஸுதே அயி ரவணதுர்மத ஶத்ருவதோதித துர்தர நிர்ஜர …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in hindi

अयि गिरिनंदिनि नंदतमेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकंठकुटुंबिनि भूरिकुटुंबिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते आयि जगदंब मदंब कदंब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंगहिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभंजिनि कैटभभंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि रवणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर …

Continue reading

Chaitra purnima festival day

THE TWELVE months of the Hindu year, based on the lunar calendar, are named after that star during whose ascendency the full moon of that month occurs. The full moon day of Chaitra month, that is, the Purnima during the ascendency of the Chitra star is particularly sacred to the …

Continue reading

Sri mahishasura mardini stotram lyrics in kannada

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಗಿರವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಆಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ಅಯಿ ರವಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರ …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in telugu

నారత ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజకన్నాత సమ్శయోస్తి మమ ప్రపో చతుష్పష్టికలాపిజ్ఞపాతకాత్యోకవిత్వర ముచ్యేత కేన పుణ్యేన ప్రహ్మ రూపః కతమ్ పవేత్ తేహశ్య తేవతారూపో మమ్త్రరూపో విశేషతః కర్మ తచ్చోతుమిచ్చామి న్యాసమ్ చ వితిపూర్వకమ్ రుషిశ్చమ్తో౭తితైవమ్ చ త్యానమ్ చ వితిత్ప్రపో శ్రీ నారాయణ ఉవాచ అస్త్యేకమ్ పరమమ్ కుహ్యమ్ కాయత్రీ వచనమ్ తతా పటనాత్తారణాన్మర్త్యః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే సర్వన్కామానవాప్నోతి టెవీరూపశ్చచాయతే కాయత్రీ కవచస్యాస్య ప్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః రుషయో రుక్యజుస్సామాతర్వ శ్పమ్తామ్సి నారత …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in tamil

நாரத உவாச ஸ்வாமிந் ஸர்வஜகந்நாத ஸம்ஶயோஸ்தி மம ப்ரபோ சதுஷ்பஷ்டிகலாபிஜ்ஞபாதகாத்யோகவித்வர முச்யேத கேந புண்யேந ப்ரஹ்ம ரூபஃ கதம் பவேத் தேஹஶ்ய தேவதாரூபோ மம்த்ரரூபோ விஶேஷதஃ கர்ம தச்சோதுமிச்சாமி ந்யாஸம் ச விதிபூர்வகம் ருஷிஶ்சம்தோ௭திதைவம் ச த்யாநம் ச விதித்ப்ரபோ ஶ்ரீ நாராயண உவாச அஸ்த்யேகம் பரமம் குஹ்யம் காயத்ரீ வசநம் ததா படநாத்தாரணாந்மர்த்யஃ ஸர்வபாபைஃ ப்ரமுச்யதே ஸர்வந்காமாநவாப்நோதி டெவீரூபஶ்சசாயதே காயத்ரீ கவசஸ்யாஸ்ய ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வராஃ ருஷயோ ருக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வ ஶ்பம்தாம்ஸி நாரத …

Continue reading

Gayatri kavacham lyrics in hindi

नारद उवाच स्वामिन् सर्वजगन्नाथ संशयोस्ति मम प्रभो चतुष्पष्टिकलाभिज्ञपातकाद्योगविद्वर मुच्येत केन पुण्येन ब्रह्म रूपः कथं भवेत् देहश्य देवतारूपो मंत्ररूपो विशेषतः कर्म तच्छोतुमिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकं ऋषिश्छंदो७धिदैवं च ध्यानं च विधित्प्रभो श्री नारायण उवाच अस्त्येकं परमं गुह्यं गायत्री वचनं तथा पठनाद्धारणान्मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वन्कामानवाप्नोति डॆवीरूपश्चचायते गायत्री कवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्व श्फंदांसि नारद …

Continue reading