Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

sri dhairyalakshmi stotram lyrics in english

English

jayavaravaRNini vaiShNavi BArgavi mantraswarUpiNi mantramayE ! suragaNa pUjita SIGhraPhalaprada j~jnAnavikAsini SAstranutE  !! BhavaBhayahAriNi pApavimOchani sAdhujanasASrita pAdayatE ! jaya jaya hE madhusUdana kAmini dhaiRyalakShmI sadA pAlayamAM !! Related Postsindrakshi stotram lyrics in englishindraksheem  dwibhujadeveem vande  vasjradwayanwitam  ! vamahaste  vajradharam  dakshinena  varapradam  !! indraksheem yuvateem deveem nanalankarabhoositam  ! prasannavadanambhojamapsarogana sevitam !!Tags: english, lyrics, stotramsri anjaneya stotram lyrics in english 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam buddhimatam varisham ! vatatmajam vanarayuthamukhyam sriramadutam sirasa namami !! 2 …Read the Rest

Bhagavatham in one sloka in English

Bhagavatham in one sloka in English
Krishna

Adau Devaki Deva Garbhajananam Gopigrihe Vardhanam Mayaputhana Jeevithapaharanam Govardhanodaranam Kamsachedana Kauravadihananam Kunthi Sutha Palanam Ethadbhagavatham Puranakaditham Srikrishna Leelamritham Born to …Read the Rest

sri vishnu mangala shasana in english

English

SrI viShNuvigE mangaLASAsana mangalaM BagavAn viShNuH mangalaM madhusUdanaH ! mangalaM pundarIkAkShaH mangaLAyatanaM hariHi !! Related PostsSloka for Mangal Aarti1) Karpoora …Read the Rest

stotra for peace lyrics in english

Others

om sahanavavatu ! saha nou bhunaktu ! saha viryam karavavahai ! tejaswinavadhitamastu ! ma vidwisavahai !! om santih  santih santihi …Read the Rest

stotra for forgiving the wrongs lyrics in english

Others

aparadhasaharani kriyantesharnisam maya ! dasoshamiti mam matwa kshamaswa purusottama !! Related Postsindrakshi stotram lyrics in englishindraksheem  dwibhujadeveem vande  vasjradwayanwitam  ! …Read the Rest

stotram for protection from fear of poison lyrics in english

Others

anantam vasukim sesam padmanabham cha kambalam ! sankhapalam dhartarastram takshakam kaliyam tatha !! etani navanamani naganam cha mahatmanam ! tasmai …Read the Rest

stotram for getting relieved of obstacles lyrics in english

Others

om triyambakam yajamahe sugandhim pustivarbhanam ! urvarukamiva bondhanam mrityormukshiya mamritat !! Related Postsmaha mrityunjaya stotram lyrics in englishom asya sri …Read the Rest

sri guru stotram lyrics in english

English

SrI guru stotra agnAnatimirAndhasya gnAnAnjana ShalAkayA ! chakShurunmIlitaM yena tasmai SrI gurave namaH !! Related Postssri guru stotram lyrics in …Read the Rest

prayer for deliverance from poverty stotram lyrics in engliSh

Daily Slokas

daridra vipra geheyah sakam bhukthowothamam sriyam ! dadousri dattadevah saha daridryachri pradobhavatu !! Related PostsAyurveda & HomeopathyTags: omstotra for peace …Read the Rest

for protection from tunderbolt stotram lyrics in english

Others

arjunah phalgunah parthaha kiriti swetawahanaha  ! bibhatsur uijayah kris naha savyasachi dhananjayaha !! Related PostsAyurveda & HomeopathyTags: omfor accomplishment of …Read the Rest

sri vishnu mangala shasana in hindi

Hindi

श्री विष्णुविगॆ मंगळाशासन मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः ! मंगलं पुंदरीकाक्षः मंगळायतनं हरिः !! Related Postsvishnu smaranam in Hindiश्री विष्णु …Read the Rest