Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

for happy journey stotram lyrics in english

Others

kunkumankitavarnaya kundendudhavalaya cha ! visnuvaha namastubhyam pakshirajaya te namaha !!

lakshmi stotram lyrics in english

lakshmi stotram lyrics in english
English

Namastestu mahamaaye sreepeete surapoojite ! shankha chakra gadaa haste Mahalakshmi namostute !! namaste garudaa roode kolasura bhayankari ! sarva paapa …Read the Rest

protection for fire stotram lyrics in english

Others

samudrasyottare tire marichonama rakshasaha ! tasya mutrapurisabhyam hutasana samaya samaya samaya swaha !!

shukra stotram lyrics in english

shukra stotram lyrics in english
English

1  srinvantu munayah-sarve sukrastotramidam subham ! rahasyam sarvabhutanam sukrapritikaram varam !! 2  yani sankirtanairnityam sarvan kamana vapnuyat ! tanisukrasya namani …Read the Rest

Sri rama raksha stotram lyrics in english

Sri rama raksha stotram lyrics in english
Rama

raamaaya raama bhadraaya raamachandraaya vedase ! raghunaathaaya naathaaya seetaayaha pataye namaha!! With meanings .  I greet (offer namaskara ) God …Read the Rest

shiva stotram lyrics in english

shiva stotram lyrics in english
English

vande  shambu umapatim suragurum vande jagatkaaranam vande paanaga bhooshanam mrugadharam vande pashoonaampatim ! vande surya shashaanka vahni nayanam vande mukunda …Read the Rest

Pancha Pati Vrata Smaranam in English

English

ahalyA draupadI sItA ! tArA manDOdarI tathA !! panchakanyA smarEnnityaM ! mahApAtaka nAShanam !!

bhaja govindam stotram lyrics in english

bhaja govindam stotram lyrics in english
English

bhaja govindam bhaja govindam bhaja govindam mudhamate samprapte sannihite kale nahi nani raksati dukrn karane mudha jahihi dhanagama -trsnam kuru sadbuddhim …Read the Rest

sri annapoorani stotram lyrics in english

sri annapoorani stotram lyrics in english
Parvathi

annapoorne sadaapoorne shankara praanavallabhe ! jnyaana vairaagya siddhyartham bhikshaam dehi cha paarvati !! With  menings  .  From the point of …Read the Rest

surya stotram lyrics in english

surya stotram lyrics in english
English

udaye brahma swaroopayaam madhyanhetu maheshwaraha ! astamaane swayam vishnu trayee moorty divakaraha !! With meanings .  Divaakara is another name …Read the Rest

general prayer stotram lyrics in english

Others

swasti prajabhyah paripalayantam nyayyena margena maheem maheesaha ! go brahmanebhyah subhamastu nityam lokah samastah sukhino bhavatu !!