Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

annapurna stotram lyrics in telugu

Parvathi

శ్రీమత్ శమ్కరచార్య విరచిత అన్నపూర్ణాష్షకమ్ నిత్యానమ్తకరీ వరాపయకరీ సౌమ్తర్యరత్నాకరీ నిర్తూతాకిల కోరపావనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ ప్రాలేయాచల వమ్శపావనకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ నానారత్న విచిత్రపూషణకరీ హేమామ్పరాటమ్పరీ ముక్తాహారవిలమ్పమానవిలసత్వక్షోజ కుమ్పామ్తరీ కాశ్మీరా కరువాసితారుచికరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ యోకానమ్తకరీ రిపుక్షయకరీ తర్మైకనిష్టాకరీ చమ్త్రార్కానలపాసమానలహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃపలకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ కైలాసాచలకమ్తరాలయకరీ కౌరీ ఉమాశమ్కరీ కౌమారీ నికమార్త కోచరకరీ ఓమ్ కార పీజాక్షరీ మోక్షత్వార కవాట పాటనకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి క్రుపావలమ్పనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ త్రుశ్యాత్రుశ్యవిపూతివాహనకరీ ప్రహ్మామ్టపామ్టోతరీ లీలానాటకసూత్రకేలనకరీ విజ్ఞాన తీపామ్కురీ శ్రీవిశ్వేశ మనః ప్రసాతనకరీ కాశీపురాతీశ్వరీ పిక్షామ్ తేహి …Read the Rest

Annapurna stotram lyrics in tamil

Annapurna stotram lyrics in tamil
Parvathi

ஶ்ரீமத் ஶம்கரசார்ய விரசித அந்நபூர்ணாஷ்ஷகம் நித்யாநம்தகரீ வராபயகரீ ஸௌம்தர்யரத்நாகரீ நிர்தூதாகில கோரபாவநகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ ப்ராலேயாசல வம்ஶபாவநகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பநகரீ மாதாந்நபூர்ணேஶ்வரீ நாநாரத்ந விசித்ரபூஷணகரீ ஹேமாம்பராடம்பரீ …Read the Rest

SRI mahAlakShmyaShTOttara SatanAmAvaLiH

Lakshmi

OM prakRutyai namaH OM vikRutyai namaH OM vidyAtai namaH OM sarvaBUtahitapradAyai namaH OM SraddhAyai namaH OM viBUtyai namaH OM suraByai …Read the Rest

ಶ್ರ‍ೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

SRI mahAlakShmyaShTOttara SatanAmAvaLiH

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿದ್ಯಾತೈ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ …Read the Rest

Annapurna stotram lyrics in hindi

Annapurna stotram lyrics in hindi
Parvathi

श्रीमत् शंकरचार्य विरचित अन्नपूर्णाष्षकम् नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्रालेयाचल वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्रभूषणकरी हेमांबराडंबरी …Read the Rest

Annapurna stotram lyrics in kannada

Annapurna stotram lyrics in kannada
Parvathi

ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಷಕಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯರತ್ನಾಕರೀ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ನಾನಾರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರಭೂಷಣಕರೀ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ …Read the Rest

Meditation On Lord Dattatreya with meanings

Meditation On Lord Dattatreya with meanings
Others

Maalaakamandalu dharah karapadmayugme Madhyastha paaniyugale damarutrishoolam; Adhyastha urdhva karayoh shubha shankhachakre Vande tamatrivaradam bhujashatkayuktam. MEANING: I meditate on Lord Dattatreya, …Read the Rest

Meditation On Sri Shankaracharya with meanings

Meditation On Sri Shankaracharya  with meanings
Others

Padmaaseenam prashantamyamaniratamaanan gaari tulya prabhaavam, Phaale bhasmaankitaam bhasmita rujira mukhaam bhojanindeevaraaksham; Kambugreevam karaabhyaam avidtamurulasatpustakam jnaanamudraam, Vandyam geervaana mukhyair natajana varadam …Read the Rest

Meditation on lord shiva prayer with meanings

Meditation on lord shiva prayer with meanings
Shiva

Shaantam padmaasanastham shashadharamakutam panchavaktram trinetram, Shoolam vajram cha khadgam parashumabhayadam dakshinaange vahantam; Naagam paasham cha ghantaam damaruka sahitam chaankusham vaamabhaage, …Read the Rest

stotram for relief from all ailments lyrics in english

Others

om namo bhagavate panchavadanaya mahabalaprachandaya, mahabhimaparakramaya sakalabrahmandanayakaya sakalabhuta preta pisacha sakini dakini yakshini putana mahamari sakala vighnanivaranaya swaha sakala satrusamharanaya …Read the Rest

surya dhyanam stotram lyrics in english

surya dhyanam stotram lyrics in english
English

udaye brahmaruposyam madhyahnetu maheswaraha ! astamane swayam visnuhu trayeemurtirdivakaraha !! Related Postssri anjaneya stotram lyrics in english 1 manojavam marutatulyavegam jitendriam …Read the Rest