Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

sree mangalachandika stotram lyrics in english

English

raksha raksha jaganmataha devi mangalachandike ! harike vipadam raseh mangalakarike !! harsamangaladakshe cha harsa mangaladayike ! subhe mangaladakshe cha subhe mangalachandike !! mangale mangalarhe cha sarvamangala mangale ! satam mangalaprade devi sarvesam mangalalaye !! poojye mangalavare cha mangalabheesta devate ! poojye mangalabhoopasya manuvamsasya santatam !! mangaladhistatru devi mangalanam cha mangale ! samsara mangaladhare moksha mangaladayini !! sare cha mangaladhare cha sarvakarmanam ! prati mangalavare cha poojye durge sukhaprade !! stotrenena …Read the Rest

mangaL angAraka kuja prArthanA in english

mangaL angAraka kuja prArthanA  in english
English

dharaNI garBa saMBUtaM ! vidyudkAnti samapraBaM!! kumAraM SaktihastataM ! mangalaM praNAmyahaM !!  

shayana stotram lyrics in english with meanings

shayana stotram lyrics in english with meanings
Rama

raama skandam hanoomantham vynateyam vrukodharam ! shayane yah smaren nityam duhswapnam tasya nashyathi !! om shantihi shantihi shantihi recall to …Read the Rest

brihaspati stotram lyrics in english

English

asya sri brihaspatinamastotrasya, gritsamado risihi anustup chandaha, brihaspatirdevata brihaspatiprtiyartham jape viniyogaha ! 1 brihaspatirgururjivaha surachar yo vidamvaraha!   vagiso dhisano …Read the Rest

sri lakshmi narasimha stotram lyrics in english

Rama

srimad payonidhi niketana chakrapaane maniraajita punyampprte yogeesha shaashvata charanya bhavaabdhiboodha lakshmeenrisimha mama dehi karaavalambam Related PostsSri lakshmi narasimha stotram lyrics …Read the Rest

gayatri mantra lyrics in english

gayatri mantra lyrics in english
English

om bhurbhuvah suvaha tatsaviturvarenyam ! bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat !! Related PostsSignificance of GAYATRIJAPA DAY puja festivalTO …Read the Rest

Before the start of any activity

Before the start of any activity
Slokas for Kids

Suklam baratharam vishnum sasivarnam sathurbujam Prasanna vadanam dyayeth sarva vignoba santhaye one who wears a white garment, all pervading one …Read the Rest

Sloka For Lighting Lamp in English with Meanings

Sloka For Lighting Lamp in English with Meanings
Prarthana slokas

Light is considered as a symbol of auspiciousness, prosperity and abundance in the Hindu religion. Light brings brightness with it …Read the Rest

rinavimochaka mangala stotram lyrics in english

English

mangalo bhoomiputrascha rinaharta dhanapradaha ! sthirasano mahakayaha sarvakarma virodhakaha !! lohito lohitakshascha samaganam kripakaraha ! dharatmajah kujo bhoumo bhootido bhoominandanaha …Read the Rest

navagraha stotram lyrics in english

navagraha stotram lyrics in english
English

1  japakusumasankasam kasyapeyam mahadyutim ! tamorim sarvapapaghnam pranatosmi divakaram !! 2 dadhisankhatusarabham kshirodarnava sambhavam ! namami sasinam somam sambhamormukutabhusanam !! …Read the Rest

AnyastOtrANi stotram lyrics in telugu

Durga

ర్పహ్మా మురారిస్త్రిపురామ్తకారీ పానుః శశీ పూమిసుతో పుతశ్చ కురుశ్చ శుక్రః శనిరాహుకేతవః కుర్వమ్తు సర్వే మమ సుప్రపాతమ్ ప్రుకుర్వసిష్టః క్రతురమ్కిరాశ్చ మనుః పులస్త్యః పులహశ్చ కౌతమః రైప్యో …Read the Rest