Slokas in sanskrit, Slokas for kids, Slokas mp3, Ganesh sloka, Bhagavad gita slokas

om namah shivaya stotram in hindi

Hindi

नमः शिवाय स्तोत्र नमः शिवाय शांताय हराय परमात्मने ! प्रणतःक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः !!

Nava naga stotram in kannada

Nava naga stotram in kannada
Kannada

ನವನಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂಪದ್ಮನಾಭಂಚ ಕಂಬಲಂ ! ಶಂಖಪಾಲಂ ಧರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂ ತಕ್ಷಕಂ ಕಾಲಿಯಂ ತಥಾ !!

vandanaa mantra stotram lyrics in english

vandanaa mantra stotram lyrics in english
Others

Maatru Devo Bhava Pitru Devo Bhava Acharya Devo Bhava Atithi Devo Bhava With meanings . Treat your mother as Goddess. …Read the Rest

nivedana mantra stotra lyrics in english

nivedana mantra stotra lyrics in english
Others

How to surrender before god ? twam eva maata cha pitaa twameva ! twam eva bandhushcha sakhaa twam eva !! …Read the Rest

sri mahalakshmi ashtakam stotram lyrics in english

English

1 namastestu mahamaye sripithe surapujite ! sankha chakragadahaste mahalakshmi namostu te !!  2 namaste garudarudhe kolasurabhayankari ! sarvapapahare devi mahalakshmi …Read the Rest

Saraswati sloka in english with Meanings

Saraswati sloka in english with Meanings
Prarthana slokas

Saraswati is the goddess of arts, music, knowledge, and wisdom. Saraswati is considered as the divine consort of Lord Brahma, …Read the Rest

sri raghavendra stotra lyrics in english

English

SrI gururAGavendra stotra pUjyAya rAGavendrAya satyadharmaratAya cha ! BajatAM kalpavRukShAya namatAM kAmadhenave !! SrI rAGavendraH sakala pradAtA svapAda kaMjadvayaBaktimadhbyaH ! …Read the Rest

sri vijayalakshmi stotram lyrics in english

English

jayakamalAsini sadguNadAyini jnAnavikAsini jnAnamayE  ! anudinamaRchita kuMkumadhUsara BhUShita vAsita vAdyanutE  !! kanakadhArAstuti vaiBhava vandita Sankara dESika mAnyapadE  ! jaya jaya …Read the Rest

Maha mrityunjaya sloka in English

English

mRutyunjayAya rudrAya ! nIlakanThAya ShaMBavE ! amRutEShAya SharvAya ! mahadEvAya tE namaH !

sri santanalakshmi stotram lyrics in english

English

ayiKhagavAhini mOhini chakriNi rAgavivaRdini j~jnAnamayE  ! guNagaNavAridhi lOkahitaiSiNi swarasaptaviBhUShita gAnanutE  !! sakala surasura dEvamunISwara mAnava vandita pAdayutE  ! jaya jaya …Read the Rest

stortam for relief from bad dreams lyrics in english

Others

ramam skandam hanumantam vainateyam vrikodaram ! sayane yassmarennityam dusswapnam tasya nasyati !!